Hopp til innhald

NAB1027 Navigasjon II

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

INNHOLD:

 • Sjøveisregler
 • Brovakthold
 • Morse og signalflagg
 • Dagbokføring
 • Bruk av los.
 • VTS og andre rapporteringsregimer og overvåkningssystem.
 • Nautiske publikasjoner og seilas planlegging.
 • Havnestatskontroll
 • Geodesi og kartprojeksjoner.
 • Kartarbeid.
 • Strømkobling og drift.
 • Nøyaktighet og elektroniske stedlinjer.
 • Satellittbasert navigasjonssystem.
 • Landbaserte navigasjonssystem.
 • Kortdistanse navigasjonssystem.
 • Integrerte navigasjonssystem.
 • Krav til navigasjonssystem.
 • Dynamiske posisjoneringssystem (DP)
 • Treghetsnavihasjon (TNS)
 • Akustisk navigasjon
 • Jordmagnetisme, magnetkompass og andre kompass

Praktisk informasjon:

 • Emnet dekker relevante IMO krav i henhold til STCW 78 med tillegg, tabell A-II/1 og A-II/2.
 • I kombinasjon med emnene NAB1026 Navigasjon I og NAB2014 Navigasjon III utgjør dette faget grunnlaget for utskrivelse av kursbevis i ARPA, ECDIS og AIS.
 • I kombinasjon med emnene NAB1026 Navigasjon I, NAB2014 Navigasjon III og NAB3010 Operativ ledelse/NABP4001 Kommunikasjon og ledelse utgjør faget grunnlaget for utskrivelse av BRM kursbevis.
 • Studenten må selv skaffe seg sjøkart nr. 21 og 23 før oppstart av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • har grundige kunnskaper om navigasjonssystemers bruk, virkemåte, nøyaktighet og begrensninger
 • kjenner til utviklingsarbeid for å kunne oppdatere sin kunnskap innen fagområdet
 • kan bestemme posisjonen til et skip gjennom terrestriske navigasjonsteknikker ved kystseilas
 • har grundig kunnskap om internasjonale regler for forebygging av sammenstøt på sjøen, Sjøveisreglene, og signalering
 • kan prinsippene for sikker brovakt, herunder dagbokføring
 • har grunnleggende kunnskap om virkning miljøkrefter har på skipets manøvreringsevne
 • har kunnskap om nautiske publikasjoner, havnetstatskontroll, rapporteringsregimer/overvåkningssystem og prinsipper for bruk av los
 • har grundig kunnskap om kartprojeksjoner og geodetiske datum
 • har grundig kunnskap om ruteplanlegging for seilaser langs kysten og andre trafikkerte farvann.

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere navigasjonssystemers virkemåte, nøyaktighet, begrensninger og ytelse
 • kan anvende kunnskapen om kart, navigasjonssystemer, Sjøveisregler, brovaktforskrift, havnestatskontroll og dagbokføring på praktiske og teoretiske problemstillinger i planlegging, overvåking og gjennomføring av seilas for å treffe begrunnede valg
 • kan på simulator utvise ferdigheter i sikker manøvrering og seilas under forskjellige miljøpåvirkninger
 • kan anvende nautiske publikasjoner i forbindelse med rapportering, bruk av los, innhenting av opplysninger om strømforhold o.l.
 • kan samhandle i et broteam

Kompetanse:

Studenten

 • kan ved hjelp av kunnskaper om navigasjonssystemer, Sjøveisregler, brovaktforskrift, kart og andre nautiske publikasjoner planlegge og gjennomføre en sikker seilas under påvirkning av varierende miljøkrefter

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

NAB1026 Navigasjon I

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, kartarbeid og oppgaver, simulatorøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske øvelser på simulator, maksimum 1 fravær uten legeerklæring. Må godkjennes for å ta praktisk/muntlig eksamen på simulator.

1 stk. test på Wiseflow. Må være godkjent for å ta skriftlig eksamen

2 stk. skriftlig innleveringer. Begge må være godkjent for å ta skriftlig eksamen.

Vurderingsform

Praktisk-muntlig eksamen avvikles på simulator, vekting 30%. Karakter: gradert A-F

Skriftlig eksamen, 5 timer, kan skje elektronisk, vekting 70 %. Karakter gradert: A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Praktisk-muntlig eksamen - parallellforskyver og stikkpasser

Skriftlig eksamen - Godkjent kalkulator Casio fx-991EX og Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen). Formelsamling deles ut av eksamensvaktene.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • NAB1016 - Navigasjonsinstrument II - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • NAB1004 - Praktisk navigasjon I - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • NAB2004 - Praktisk navigasjon II - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • NAB1002 - Terrestrisk navigasjon - Reduksjon: 2 studiepoeng