Hopp til innhald

NABP1002 Matematikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir studenten et innblikk i matematikk som vil danne grunnlag for videre bachelorstudier innen nautikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper - Studenten har kunnskap innen:

 • Aritmetikk og algebra. Brøkregning, parentesregler, faktorisering, forkorting av rasjonale uttrykk, potensregler og rot-uttrykk.
 • Likninger og ulikheter. Formler. Likninger, likningssett og ulikheter av 1. og 2. grad. Faktorisering og fortegnslinjer. Irrasjonale likninger.
 • Funksjoner. Funksjonsbegrepet, likninger for rette linjer, polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner. Grafisk framstilling og drøfting.
 • Derivasjon. Ulike derivasjonsregler. Bruk av derivasjon i sammenheng med maksimum -og minimumsproblem, krumning og vendepunkt. Funksjonsdrøfting.
 • Integrasjon. Ubestemte og bestemte integral, ulike integrasjonsmetoder. Arealberegning. Volum av omdreiningslegeme. Numerisk integrasjon.
 • Eksponential- og logaritmefunksjoner. Briggske og naturlige logaritmer. Regneregler for logaritmer. Likninger. Grafisk framstilling og drøfting.
 • Trigonometri. Definisjon av trigonometriske funksjoner. Trekantberegninger, arealsetning, sinus- og cosinussetning. Absolutte vinkelmål. Trigonometriske likninger. Grafisk framstilling og drøfting.
 • Vektorregning. Vektorer i planet og rommet, vektorkoordinater, skalarprodukt, vektorprodukt, trippelprodukt. Bruke vektorregning til å finne vinkler, lengder, areal og volum.
 • Parameterisert bevegelse i planet. Kulekoordinater og bevegelse i rommet langs storsirkler. Kompasskurs og konvertering fra romkoordinater til lengde- og breddegrader.

Ferdigheter - Studenten:

 • Kan anvende matematiske regler og teknikker innen de områdene som er nevnt under kunnskap.
 • Kan analysere og løse ulike anvendte problem ved hjelp av metodene nevnt over.

Generell kompetanse - Studenten:

 • Har innsikt i faget som verktøy og har oppøvd logisk og analytisk tenking som er relevant til bruk i bachelorstudiet i nautikk.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Nautikk Y-vei-studenter må ha godkjente arbeidskrav i NABY0001.

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk på nivå med kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og oppgavegjennomgang i plenum.

Obligatorisk læringsaktivitet

Prøver, innleveringer og medstudentvurderinger.

 • Prøver: 3 av totalt 4 prøver må bestås for å få godkjent.
 • Innlevering: 2 av totalt 2 innleveringer må bestås.
 • Medstudentvurderinger: 4 innleveringer fra 4 andre medstudenter skal rettes.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen 5 timer.

Gradert karakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator er: Casio fx-991EX. "Enkel kalkulator" er også tillatt (se: Hjelpemiddel ved eksamen).

"Teknisk formelsamling" (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • NAB1012 - Matematikk I - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • NAB1013 - Matematikk II - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • NAB1007 - Matematikk - Reduksjon: 9 studiepoeng
 • NAB1030 - Grunnleggjande matematikk - Reduksjon: 9 studiepoeng
 • NAB2010 - Anvendt matematikk - Reduksjon: 1 studiepoeng