Hopp til innhald

NABP3002 Skipsdrift - hydrostatikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Innføring i hydrostatikk, stabilitet og trim på skip eller fartøy.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • Har bred kunnskap om sentrale tema, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor hydrostatikk og stabilitet.
 • Har kunnskap om initialstabilitet, trim, krengevinkler, dynamisk og statisk stabilitet, effekt av fri væskeoverflate, ising, lastelinje og stabilitet etter skade og grunnstøting.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor hydrostatikk og stabilitet.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor hydrostatikk og stabilitet.

Ferdigheter:

Studenten

 • Kan demonstrere hvilke faktorer som påvirker hydrostatikken og stabiliteten til et fartøy.
 • Kan gjennomføre beregninger innenfor stabilitet og lekkstabilitet, trim, list, dynamisk stabilitet, statisk stabilitet, fri væskeoverflate, ising og lastelinje.
 • Kan bruke hydrostatiske data til å løse stabilitets- og trimutfordringer for et gitt fartøy.
 • Kan treffe begrunnede valg basert på faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innenfor hydrostatikk og stabilitet.
 • Kan finne, evaluere og referere til informasjon og bruke denne i relevante problemstillinger knyttet til hydrostatikk og stabilitet.
 • Behersker relevante faglige verktøy, teknikker og terminologi.
 • Kan reflektere over sentrale tema innenfor vedlikehold, hydrostatikk og stabilitet i et bærekraftperspektiv.

Generell kompetanse:

Studenten

 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig.
 • Kan utveksle synspunkter relatert til skipets stabilitet, konstruksjon eller design med andre innenfor det maritime fagområdet, og bidra til utvikling av praksis.
 • Kan planlegge og gjennomføre oppgaver og prosjekter innenfor etiske krav og retningslinjer.
 • Faget dekker relevante IMO krav som beskrevet i STCW 78 med tillegg, tabell A-II/1 og A-II/2.

Anbefalte forkunnskaper

NABP1002 Matematikk

NAB1001 Fysikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneverksted. og oppgaver når i praksis

Obligatorisk læringsaktivitet

Tre obligatoriske innleveringer hvorav to må være godkjent

Innleveringene består av opp til 20 oppgaver hver.

Oppgavene vil være en kombinasjon av gjennomgått teori og matematiske beregninger.

Datoer for innleveringer vil bli gitt ved semesterstart

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala: A - F, kor "A" er beste karakter og "E" er laveste ståkarakter. Karakteren "F" er reservert ikke bestått eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator er: Casio fx-991EX.

Teknisk formelsamling med tabeller ved Svein Erik Pedersen, Jan Gustavsen, Svein Kaasa og Oddmund Olsen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • NAB2022 - Skipsteknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng