Hopp til innhald

RAD150 Anatomi, fysiologi og farmakologi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er tilrettelagt for at studentene skal tilegne seg kunnskap om og forståelse for anatomi, fysiologi og farmakologi. Disse fagene danner grunnlaget for andre emner i studiet i tillegg til en god yrkesutøvelse som ferdig utdannet radiograf.

Farmakologi er læren om legemidler som blant annet legger grunnlaget for å forstå virkning og bruk av kontrastmidler.

I emnet vektlegges særlig nervesystemet, det endokrine system, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, nyre- og urinveier, fordøyelsessystemet, samt immunforsvaret og samspillet mellom disse. Sentralt i emnet er også hvordan organsystemene vises på medisinske bilder.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • har bred kunnskap om anatomi og fysiologi i alle organsystem, med særlig vekt på nervesystemet, det endokrine system, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, nyre- og urinveier, fordøyelsessystemet, samt immunforsvaret
 • har bred kunnskap om topografisk anatomi i nevnte organ- og organsystemer og hvordan ulike morfologiske og fysiologiske egenskaper vises i medisinske bilder
 • har kunnskap om generell farmakologi og farmakokinetikk
 • kan forklare indikasjoner, kontraindikasjoner, virkningsmekanismer og bivirkninger for utvalgte legemidler, inklusive kontrastmidler
 • kjenner til relevant lovgivning og forskrifter for legemiddelbruk

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan gjenkjenne normal anatomi i overnevnte organ og organsystem på medisinske bilder
 • kan anvende faglig kunnskap om anatomi og fysiologi i medisinske bilder av caput, thorax og abdomen
 • kan beherske topografisk anatomi og viser bildeforståelse
 • kan beherske sentral medisinsk terminologi

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan systematisk identifisere anatomi og fysiologi opp mot bildekriterier og som grunnlag for sikker diagnostikk
 • kan formidle kunnskap innen emnet skriftlig og muntlig
 • kan formidle legemiddelinformasjon om bruk, bivirkninger og identifisere risikofaktorer ved bruk av kontrastmidler og andre aktuelle legemidler

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnet RAD120.

Undervisnings- og læringsformer

I emnet vil studentaktive læringsformer benyttes for å involvere studentene i teoretisk læring, praktisk læring og diskusjon. Ulike arbeidsformer kan være gruppearbeid, omvendt klasserom, journalskriving med hverandrevurdering og oppgavetimer. Digitale læringsressurser vil benyttes, blant annet som forberedelser til undervisning og ferdighetstrening. I tillegg benyttes arbeidsformer som oppgaveskriving, forelesninger og selvstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. Tilstedeværelse 80 % i studentaktiviserende- og erfaringsbasert undervisning

2. Multippel Choice (MC) test i farmakologi, det kreves 70% for å få godkjent. Det gis 2 forsøk.

3. Godkjent laboratoriejournal med hverandrevurdering, gjennomført i grupper.

Læringsaktivitetene er gyldig i fire semestre.

Vurderingsform

Eksamen
4 timer skriftlig skoleeksamen.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen gjennomføres ny eksamen på samme måte som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRA122 - Biomedisin, emne 2 - anatomi, fysiologi, patologi - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • BRA133 - Røntgenundersøkingar, sjukepleiarprosedyrar og ivaretaking av pasient - Reduksjon: 1 studiepoeng