Hopp til innhald

RE6-2004 Omdømme & Strategisk kommunikasjon

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Emnet er bygt opp av to modular: Den første modulen dekker analyse av organisasjonens identitet og omdømme. Den andre modulen består av utvikling av kommunikasjonsstrategi med mål om å styrke og videreutvikle organisasjonens omdømme. Områder som krisehåndering og krisekommunikasjon er sentrale gjennom heile emnet.

Innhold:

 • Konsept: Omdømme, image, identitet, strategisk kommunikasjon
 • Bygge og kommunisere omdømme
 • Omdømme & Bærekraft, samfunnsansvar/ Corporate Social Responsibility (CSR)
 • Evaluere identitet og omdømme
 • Kriser og omdømme
 • Kommunikasjons-strategi og strategisk kommunikasjons-planlegging
 • Kommunisere organisasjonens samfunnsansvar/Corporate Social Responsibility (CSR)
 • Kriseleiing og krise kommunikasjon
 • Intern kommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten ...

 • har brei kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder for å analysere og evaluere organisasjonens omdømme og utvikle kommunikasjonsstrategi for å bygge organisasjonens omdømme.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innanfor omdømmeleiing og strategisk kommunikasjon og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområda.
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, eigenart og plass i samfunnet.
 • kunnskap om ulike omgrep, verktøy og prosesser for omdømmebygging og strategisk kommunikasjonsarbeid.

Ferdigheiter

Kandidaten ...

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger relatert til leiing av omdømmebygging og strategisk kommunikasjon og treffe begrunnede val.
 • kan gjennomføre ein analyse av organisasjonens omdømme og utvikle ein kommunikasjons-strategi med mål om å bygge og videreutvikle organisasjonens omdømme.
 • kan reflektere over eigen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser ei problemstilling relatert til omdømme-leiing og strategisk kommunikasjon.
 • kan beherske relevante faglige verktøy, metoder og faglige begrep.

Generell kompetanse

Kandidaten ...

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til omdømmebygging og strategisk kommunikasjon.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • kan identifisere og håndtere organisasjonen sine relasjonar på best mogleg måte og reflektere rundt spørsmål knytta til etiske dilemmaer, bærekraft og kriser.

Krav til forkunnskapar

BØA 112 Organisasjon og leiing eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

OR6-1005 Strategi

BØA116 Marknadsføring

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil variere mellom forelesing, seminar og oppgåveløysing i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det skal leverast inn eitt obligatorisk arbeidskrav.

Arbeidskravet skal løysast i grupper. Individuell oppgåveløysing må godkjennast av faglærar.

Evaluering: Godkjent/Ikkje godkjent

Arbeidskravet må væra godkjent for at studenten kan meldast opp til eksamen.

Vurderingsform

Heimeeksamen i 4 dagar i grupper. Individuell oppgåveløysing må godkjennas av faglærer.

Bokstavkarakter A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle lovlege hjelpemidler tillatt.

Meir om hjelpemiddel