Hopp til innhald

REAL111 Fysikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Kurset inneholder:

 • Kinematikk, dynamikk og statikk i en og to dimensjoner.
 • Mekanisk energi og arbeid.
 • Bevegelsesmengde
 • Svingninger.
 • Væskestatikk
 • Termofysikk og varmelære
 • Atomfysikk
 • Strålingsfysikk
 • Elektritetslære

Bruk av programmering og modellering inngår i flere av kursets temaer.

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene for realfagskurset er formulert i tråd med fastsatt Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Med bestått eksamen/vurdering i faget skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atomfysikk og strålingsfysikk.
 • Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan gjøre beregninger på kinematiske, dynamiske og statiske problemstillinger i en og to dimensjoner
 • Kandidaten kan gjøre beregninger på arbeid, effekt, svingninger, væskestatikk, termofysiske og strålingsfysiske problemstillinger, enkle elektriske kretser og bevaring av mekanisk energi og bevegelsesmengde.
 • Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI-systemet, og behersker omregning mellom enheter.
 • Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre forsøk på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultater og skrive rapport.
 • Kandidaten kjenner til enkle anvendelser av numeriske løsningsteknikker.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.
 • Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og teknologiske anvendelser.
 • Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Digital/nettbasert undervisning i tillegg til samlinger med undervisning og regneøvinger i klasserom.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fem obligatoriske arbeidskrav må være levert innen oppgitte frister. Fire av fem må være godkjent for å gi adgang til å avlegge eksamen.

To laboratorieøvinger med rapport må være gjennomført og godkjent for å få få opp til eksamen. Obligatorisk oppmøte på laboratoriet, vårsemesteret. Dato for obligatorisk oppmøte oppgis ved studiestart.

Godkjente arbeidskrav og laboratorieøvinger gir også adgang til eventuell ny eksamen (kontinuasjonseksamen) i august.

Etter dette må obligatoriske innleveringer og laboratorieøvinger gjennomføres på nytt.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjente formelsamlinger i matematikk og fysikk. Godkjent enkel kalkulator.

 • Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)
 • Eksempler på godkjente formelsamlinger: Gyldendals tabeller og formler i fysikk/matematikk, Aktiv formelsamling i matematikk for videregående skole, Fagbokforlaget

Mer om hjelpemidler