Hopp til innhald

SÅR1101 Generelle prinsipper for behandling av ikke-helende sår

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette emnet er delt opp i to temaer,

 • sårbehandlingens fysiologiske og patofysiologiske grunnlag
 • sår som ikke gror, generelle behandlingsprinsipper.

Emnet omhandler hvordan kroppen reagerer på traume, hvordan tilheling foregår og hvilke forutsetninger som må være til stede for at sår skal hele. Det sees videre på hvilke mekanismer som trer i kraft når normal sårtilheling ikke skjer, og hvilke alternative strategier vi har for å håndtere dette.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap: Studenten...

 • har inngående kunnskap om hudens oppbygging og funksjon knyttet til sårutvikling og sårheling
 • har inngående kunnskap om normal heling i hud og vev, inklusiv oksygenets rolle
 • har inngående kunnskap om sirkulatoriske sykdommer som grunnlag for utvikling av sår
 • har inngående kunnskap om immunolgiske og patologiske mekanismer bak utvikling av sår
 • har inngående kunnskap om bakteriers rolle i dannelsen og vedlikeholdet av ikke-helende sår
 • har inngående kunnskap om hvordan sykdom/behandling påvirker sårheling
 • har inngående kunnskap om sår og samfunnsøkonomi
 • har inngående kunnskap om nekroser og utvikling av devitalisert vev, metoder for å håndtere dette
 • har inngående kunnskap om håndtering av såreksudat
 • har inngående kunnskap om hjelpemidler i sårbehandlingen
 • har inngående kunnskap om hvordan sår påvirker livskvalitet
 • har inngående kunnskap om sårbehandling og dokumentasjon
 • har inngående kunnskap om ernæring og sårheling
 • Kunnskap om forskjellen mellom systemiske sår og traumesår/post-traumatiske sår

Ferdigheter: Studenten...

 • kan identifisere hvilke sår som har en normal og forventet heling og hvilke sår som krever spesiell oppfølging og behandling
 • kan identifisere og eliminere tilstander som hemmer tilheling
 • kan velge løsninger som både er faglig forsvarlige og samfunnsøkonomisk akseptable

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan formidle selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, litteraturstudier, veiledning, gruppearbeid m/skriftlige arbeid.

Det er en overveiende nettbasert, deltidsutdanning med to temaer, som hver starter med en samling på fire dager.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan fremstille seg til eksamen:

1: En skriftlig oppgave, maks 3000 ord

2: Delta i diskusjonsgrupper på Canvas med minimum 6 innlegg

3: 75% obligatorisk frammøte til undervisningen, dvs. maksimum to fraværsdager

Vurderingsform

Oppgave Individuell, skriftlig oppgave.

Oppgaven skal være på maks. 3000 ord, og det gis veiledning i en treukers periode før innlevering.

Innleveringsfrist blir gitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Vurderingsuttrykk Karakterskala A-F

Ny eksamen Ny eksamen foregår som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • SÅR1002 - Pleie og handsaming av kroniske sår - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • SÅR1001 - Pleie og handsaming av kroniske sår - Reduksjon: 10 studiepoeng