Hopp til innhald

SA614 Kulturhistorie

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

"Culture eats strategy for breakfast." Peter Drucker refererte til forretningsprinsipper, men sitatet illustrerer også betydningen kultur har på menneskers liv og handlinger. Å studere kultur i historien er derfor viktig for å forstå fortiden. Mennesker er produkter av sin kultur og tid. I emnet undersøker vi hvordan kultur i sine mange former har virket inn på mennesker gjennom historien og fortsetter å gjøre det i dag. Kulturhistorikere har forsket på mat- og drikkekultur, syn på kroppen, på musikk, gjenstander, reiser og mye, mye mer. Kulturhistorie rører ved de mange fasettene av menneskelig liv og historie, et kulturhistorisk perspektiv er derfor nyttig uavhengig av hvilken tidsperiode eller område en er interessert i.

I emnet ser vi nærmere på kulturhistorie som fagfelt og de ulike spørsmålene man har vært opptatt av innenfor feltet. Deretter fordyper vi oss i et utvalg av sentrale temaer som f eks betydning og forståelse av tradisjoner i historien, for å få innsikt i kulturhistoriske tilnærminger til historie.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten...

  • kan greie ut om kultur som et historisk fenomen
  • har bred kunnskap om kulturhistorien som felt
  • har kjennskap til ulike faglige perspektiver rundt sentrale temaer i kulturhistorien som tradisjon og "de andre"

Ferdigheter

Studenten...

  • kan orientere seg på forskningsfronten, forstå historisk forskningsdebatt og reflektere rundt vitenskapelige grunnproblemer
  • kan anvende, problematisere og reflektere over sentrale fagbegreper slik som konstruksjon i historien
  • kan reflektere over hvordan kulturelle fenomen er formet av historien og historien er formet av kultur

Generell kompetanse

Studenten kan...

  • Skrive en tekst om et kunnskapshistorisk tema basert på de nyeste fagteoriene og problemstillingene
  • finne frem, vurdere og gjøre nytte av historiske kilder og relevant litteratur på en kritisk og bevisst måte
  • argumentere rasjonelt og logisk, i samsvar med vitenskapelige kriterium
  • kan tenke kritisk, analytisk og helhetlig

Krav til forkunnskaper

Ingen (se anbefalte forkunnskaper)

Anbefalte forkunnskaper

Første året av bachelorstudiet i historie eller årsstudium i historie.

Undervisnings- og læringsformer

Selvstudium, forelesninger og gruppearbeid via nettkonferanseverktøy og diskusjonsforum, digitale læringsressurser, skriftlige innleveringer, veiledning, studentstyrte kollokviegrupper

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Semesteroppgave, individuell. Oppgaven skal være mellom 2500 og 3000 ord. Ved "ikke bestått" kan semesteroppgaven leveres på nytt i redigert form påfølgende semester.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer "ikke bestått".

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler