Hopp til innhald

SIK104 BIM og 3D-modellering

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi en introduksjon til 3D-modellering og BIM og vise hvordan BIM brukes som prosjekteringsverktøy i byggeprosesser (planlegging, utførelse og drift av bygninger). Det skal gis innsikt i forskjellige BIM-verktøy og innføring til modellering i programvaren Revit. Det skal fokuseres på branntekniske applikasjoner ved bruk av BIM-verktøy, samt innsynsmodeller som informasjonskilde for branningeniøren.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten kan forklare sentral BIM-teori og BIM-begreper
 • Studenten kan redegjøre for ulike BIM-prosesser
 • Studenten forstår behovet for relevant bygningsinformasjon for hhv. byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører og leverandører
 • Studenten kan beskrive de mest benyttede dataformater innen BIM, herunder vite forskjellen på en proprietær og en åpen BIM
 • Studenten kjenner til de mest relevante BIM-standarder
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om praktisk modelletablering og arbeid med modeller
 • Studenten har kunnskaper om Revit som et BIM-verktøy og kjenne til generelle funksjoner i programvaren
 • Studenten har oversikt over ulike programvarer for innsynsmodeller
 • Studenten kjenner til ulike branntekniske applikasjoner for BIM

Ferdigheter

 • Studenten kan bruke Revit som programvare for 3D-modellering av enkle komponenter
 • Studenten kan anvende relevant BIM-terminologi i branntekniske beskrivelser og sammenhenger
 • Studenten kan bruke innsynsløsninger (IFC-Viewer) for å betrakte BIM-modeller og hente ut informasjon
 • Studenten kan benytte BIM-kunnskap til å løse brannfaglige utfordringer og oppgaver

Kompetanse

 • Studenten har grunnleggende forståelse for hvordan tverrfaglige BIM-prosjekt kan planlegges og gjennomføres
 • Studenten viser generell kompetanse om ulike BIM-verktøy og muligheter for anvendelse innen branntekniske problemstillinger
 • Studenten forstår viktigheten av planlegging og samhandling ved ulike typer BIM-prosjekter

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og data-lab i Revit.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 innleveringer

Innleveringene må være levert og godkjent til fastsatt frister, for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter. Teller 100%

Karakterskala: Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler