Hopp til innhald

UTE801 Didaktiske praksiser ute for skaperglede, engasjement og utforskertrang

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studiet Uteundervisning for utforskertrang har et praktisk og estetisk fagovergripende fokus og er rettet spesifikt mot deler av innholdet i de fagspesifikke læreplanene i fagene kroppsøving, naturfag og norsk i grunnskolen. Kroppsøving - innenfor uteaktiviteter og naturferdsel og deltaking og samspill i bevegelsesaktiviteter, Naturfag - innenfor naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, og Norsk - innenfor tekst- og kulturkunnskap og muntlig kommunikasjon. Studiet vil ha relevans for valgfagene på ungdomstrinnet, og i arbeid med bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema. Studentene vil få øvelse i å planlegge, gjennomføre og evaluere didaktiske praksiser hvor utøvende, kreativ og praktisk virksomhet står sentralt. Det legges særlig vekt på å undervise ute i lokalsamfunn, nærmiljø, byrom og i varierte natur- og kulturlandskap. Studiet vektlegger lærerarbeid og undervisning i fagene med elever på 1.-10. trinn. Uteundervisning for utforskertrang gir en innføring i temaer relatert til tverrfaglig undervisning, delt i to emner; UTE801 Didaktiske praksiser ute for skaperglede, engasjement og utforskertrang og UTE802 Profesjonsfellesskapet for praktisk og estetisk virksomhet i skole.

I emnet Didaktiske praksiser ute for skaperglede, engasjement og utforskertrang får studentene øving i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning med fokus på naturopplevelser ute, og hvordan barn og unge opplever natur i ulike kulturelle uttrykk, også i urfolkskulturer. Kunnskap om samspillet mellom natur, individ, teknologi og samfunn og hvordan det kan fremme elevenes evne til kritisk tenkning og bidra til at de tar bevisste valg i hverdagen, blir sentralt. Bevegelsesaktiviteter ute knyttes til naturferdsel, opplevelser og til naturfaglig kunnskap, samt til hvordan lærere kan hente inspirasjon fra skjønnlitteratur og lek og spill, også i digitale medier. Det estetiske, sanselige, vil eksemplifiseres med bruk av kroppen både i bevegelsesaktivitet i natur- og kulturlandskap, men også med hvordan barn og unge handler i og formes av digitale tekster, f. eks dataspill.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om utforskende uteundervisning i skolefagene kroppsøving, naturfag og norsk.
 • har kunnskap om hvordan didaktiske praksiser kan tilrettelegges for elevenes utforskertrang, gjennom kroppslig og sanselig læring, inspirert av ulike kulturer
 • har kunnskap om praktisk og estetisk tverrfaglig didaktisk arbeid, i tråd med fagenes egenart
 • har kunnskap om didaktikk ute og om hvordan lærere og elever sammen skaper undervisning
 • har kunnskap om hvordan forskning, politikk og praksis henger sammen når lærere skal planlegge didaktiske praksiser ute for skaperglede, engasjement og utforskertrang

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over og innlemme det praktiske og estetiske i uteundervisning
 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere tverrfaglig utforskende uteundervisning
 • kan involvere elever i kritisk refleksjon omkring uteundervisning, innholdet i fagene og vurdering for læring
 • kan reflektere over samspill mellom lovverk, læreplan, forskning og profesjonsetiske retningslinjer og egen praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • kan skape et godt læringsmiljø ute, tverrfaglig utforskende uteundervisning, med vekt på kulturelle uttrykk, inkludert digitale medier.
 • kjenner til hvordan lærere kan inkludere elever
 • kjenner til ny forsking om det å tilrettelegge for utforskende undervisning ute, både nasjonal og internasjonal, og kunne delta i fagdebatt
 • kan planlegge og gjennomføre varierte prosjekter som involverer uteundervisning og som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er bygget opp rundt tre obligatoriske samlinger på to dager med støttende nettundervisning og studiegrupper. Studiet legger vekt på studentaktive arbeidsformer og arbeidet vil foregå i grupper/par og individuelt. Samlingene vil i stor grad foregå utendørs, og inkludere formidlingsøkter, studentpresentasjoner, dialogiske arbeidsformer, utprøvinger og utforsking/forskende tilnærming. Det vil bli organisert veiledningsgrupper basert på trinnet deltakerne arbeider på. Studentene oppfordres til å veilede hverandre og arbeide i kollokvier.

Canvas vil bli benyttet som læringsplattform.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å kunne fremstille seg til eksamen må studentene ha deltatt på tre samlinger (80 % oppmøtekrav) og digital oppfølging på nett (via Canvas), og ha bidratt i de studentaktive læringsaktivitetene.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister.

I emnet er det er to obligatoriske læringsaktiviteter (OL) som er foranket i emnet sitt læringsutbytte.

 • OL1 vil være en individuell refleksjonsoppgave knyttet til sanseopplevelser i, og med, natur og gjennom kulturuttrykk.
 • OL2 er et gruppearbeid der studentene skal utarbeide, gjennomføre og reflektere over et didaktisk opplegg knyttet til egne undervisningspraksiser. Arbeidet leveres som en fagtekst.

Nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Muntlig digital eksamen, 30 minutter

Individuell karakter. Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler