BYG105 Bygningskonstruksjoner

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge til rette for en forståelse av sammenhengen mellom påførte laster, statisk system og dimensjonering av bygningskonstruksjoner. 

Innhold:

 • Generelle krav til bygg
 • Belastninger fra egenlast, snø, vind og nyttelast
 • Valg av statisk bæresystem, statisk modell/materialer
 • Bjelkedeformasjoner ved hjelp av ubestemte integraler
 • Statisk ubestemte bjelker og rammer
 • Fagverk
 • Matrisemetoder
 • Enkel dimensjonering av betongkonstruksjoner
 • Momentkapasitet
 • Beregning av strekkarmering
 • Skjærkapasitet
 • MN-diagram
 • Enkel dimensjonering av stålkonstruksjoner
 • Kapasitet-/Interaksjonsformler

Læringsutbytte

Etter å ha bestått denne modulen skal kandidaten

Kunnskaper

 • ha kunnskaper om sikkerhetsprinsipper for dimensjonering av konstruksjoner
 • ha kunnskaper om vanlige laster for bygningskonstruksjoner
 • ha grunnleggende kunnskaper om gjeldende regelverk for dimensjonering
 • kjenne til grunnprinsippene for ulike konstruksjonstyper
 • kjenne til bruken av beregningsprogrammer for statikk

Ferdigheter

 • kunne beregne snittkrefter i enkle statisk ubestemte konstruksjoner
 • kunne beregne lastvirkninger etter norsk regelverk
 • kunne dimensjonere enkle tverrsnitt i betong og stål for noen lastvirkninger

Generell kompetanse

 • ha forståelse for hvordan ulike konstruksjonstyper kan benyttes i bygningskonstruksjoner

Krav til forkunnskaper

Nei

Anbefalte forkunnskaper

BYG103 Mekanikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Obligatoriske skriftlige innleveringer.

Arbeidskrav

7 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BY2-200 (1) - Bygningskonstruksjoner 1 - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOB005 (1) - Bygningskonstruksjoner - Reduksjon: 10 studiepoeng