BYG115 Geoteknikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Geoteknikk er det ingeniørfag som beskjeftiger seg med jords egenskaper i byggeteknisk henseende (Norges Geotekniske Institutt, 1956). Emne skal gi en innføring i:

 • Klassifisering av jordmateriale
 • Spenninger i jord
 • Skjærfasthet av jord
 • Jordtrykk
 • Setninger og setningsberegning
 • Stabilitet av naturlige skråninger og skjæringer
 • Bæreevne av fundamenter

Emnet innledes med en forelesningsintensiv periode der studentene lærer fagterminologi og ulik metodikk innenfor geoteknikk og fundamenteringslære.

I felt- og laboratoriedelen vil studentene delta i grunnundersøkelser og prøvetaking, samt undersøkelser i geoteknisk laboratorium.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har en grunnleggende forståelse av hva jord er i byggeteknisk henseende
 • Kandidaten har et grunnlag for å vurdere forskjellige jordarters oppførsel ved spenningsendringer
 • Kandidaten har kunnskap om jordtrykk mot støttekonstruksjoner
 • Kandidaten har kunnskap om stabilitet av naturlige skråninger og skjæringer
 • Kandidaten har kunnskap om setninger og bæreevne av fundamenter

Ferdigheter

 • Kandidaten har et godt grunnlag for å delta i planlegging av geotekniske grunnundersøkelser
 • Kandidaten kan gjøre overslagsberegninger for dimensjonering av støttekonstruksjoner
 • Kandidaten kan gjøre overslagsberegninger for dimensjonering av fundamenter

Generell kompetanse

 • Kandidaten har etablert generell kompetanse innenfor geoteknikk og fundamenteringsteknikk

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG103 Mekanikk

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Øvingsoppgaver
 • Befaringer til aktuelle bygg- og anleggsprosjekt
 • Felt- og laboratorieundersøkelser av jord

Arbeidskrav

4 innleveringer må være godkjent for å gå opp til eksamen.

1 feltkurs og 1 laboratorieundersøkelse med medfølgende rapport.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOB053 (1) - Fundamentering - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOB012 (1) - Geoteknikk - Reduksjon: 5 studiepoeng