BYG116 Styrt praksis

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene erfaring med større prosjektarbeid. Enten i form av praktisk deltakelse på en bygge- og anleggsplass, på et rådgiverkontor, hos en offentlig arbeidsgiver innen bygg/anleggsbransjen, i en landmålingsvirksomhet eller på et FoU- prosjekt i regi av høgskolen. Studenter som ønsker å ta emnet må selv ta initiativ til kontakt for å få et prosjekt med enten en ekstern eller en intern praksisvert. Vær oppmerksom på at HVL ikke dekker eventuelle ekstra bo- og reiseutgifter for praksisperioden, siden du selv avtaler ditt praksissted. 

Praksisperioden gjennomføres over minimum 4 uker. Før praksisperioden vil det bli to obligatoriske samlinger med introduksjon til HMS og andre aktuelle emner i forbindelse med praksis. Etter praksisperioden vil det bli tre-fire obligatoriske samlinger. Studentene skal etter avsluttet praksis levere en rapport som beskriver tema som organisering, planlegging, styring og oppfølging av prosjektet, arbeidsmiljø, metode/produksjonsteknikk, kvalitetssikring. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Ha en praktisk forståelse av den totale virksomheten på en byggeplass eller ved et prosjekt.
 • Ha kunnskap om hvordan en byggeplass organiseres eller hvordan et forskningsprosjekt gjennomføres.
 • Ha praktisk kunnskap om ulike arbeidsteknikker og produksjonstekniske hjelpemidler eller forskningsmetoder.
 • Ha kunnskap om helse, miljø og sikkerhet.
 • Ha kunnskap om arbeidskontrakter og arbeidslivets regelverk.

Ferdigheter

 • Ha grunnlag for bedre å forstå teori som gjennomgås i ulike fag under studiet.
 • Forstå sammenhenger på en byggeplass og kunne jobbe selvstendig med et prosjekt.

Generell kompetanse

 • Beherske og forstå sentral terminologi innenfor bygg- og anleggsfaget.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført minst 80 obligatoriske studiepoeng på Byggingeniørutdanningen.

Undervisnings- og læringsformer

Læring gjennom deltakelse i praktisk prosjekt, undervisning, gruppeoppgaver, utarbeidelse av prosjektrapport og framføring.

Arbeidskrav

 • Obligatorisk innledende to samlinger relatert til prosjekt
 • 4 uker praksis
 • Undervisning over 3-4 samlinger med obligatoriske gruppeoppgaver
 • Tilstedeværelse under medstudenters rapportfremføring

Vurderingsform

Skriftlig rapport (med et omfang på ca. 5000 ord) og muntlig fremføring av denne.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Faglig overlapping

 • TOB054 (1) - Styrt praksis m/prosjektarbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng