BYG117 Entreprise og byggeplassdrift

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler planlegging og drift av bygge- og anleggsplasser. Etablere riggplan, utarbeide fremdrift- og ressursplaner inklusive beskrivelse, kalkulasjon, risiko og usikkerhet. Avtalerett, entrepriserett og spesielt internkontrollforskriften og byggherreforskriften er viktige deler av emnet.

HMS og LEAN i bygg- og anleggsbransjen er en viktig del av emnet. 

I tillegg vil det inneholde konfliktforebyggende tiltak i utbyggingsfasen og valg av entrepriseform.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kjenne til planlegging og drift av bygge- og anleggsplass inklusive organisering og roller
 • Kjenne til konfliktforebyggende tiltak i og under utbyggingsfasen
 • Ha kunnskap om ulike entrepriseformer sett opp mot risiko
 • Ha kunnskap om beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering

Ferdigheter

 • Ha grunnleggende forståelse for hva som kan være konfliktforebyggende før og under anleggsperioden
 • Kunne beskrive og kalkulere enkle bygg og anlegg
 • Utarbeide riggplaner samt planlegging og styring av byggeplasser
 • Beherske og forstår sentral terminologi innenfor kontrahering og valg av entrepriseform

Generell kompetanse

 • Etablert et godt kompetansenivå innenfor beskrivelse/kalkulasjon og risikovurderinger
 • Vurdere fordeler og ulemper med ulike entrepriseformer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG114 Anleggs- og VA-teknikk (Bergen) eller Infrastruktur I (Førde)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, ekskursjoner og gruppearbeid er sentrale pedagogiske metoder. 

Arbeidskrav

4 obligatorisk innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOB055 (1) - Beskrivelse, kalkulasjon og kontrahering - Reduksjon: 10 studiepoeng