Hopp til innhald

COA001 Coaching som ledelsesverktøy

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studiet er utviklet for at ledere og medarbeidere i private og offentlige virksomheter skal gis mulighet til å forbedre sin kommunikasjons- og relasjonskompetanse som grunnlag for en coachende lederstil. Det mellommenneskelige og lærende perspektivet i ledelse står i fokus i studiet. Med dagens og fremtidens krav til kunnskapsutvikling, omstillingsevne og effektivisering, vil en coachende leder kunne bidra til utvikling og vekst og balansering på både individ, team og organisasjonsnivå i sine virksomheter. Coaching handler om å legge til rette for å frigjøre faglig og personlig potensiale hos andre, og bidra til vekst, læring og mestring gjennom refleksjon, dialog og handling. Coaching skal stimulere til at medarbeidere blir myndiggjort og drive med selvledelse. Team kan gjennom en coachende lederstil også stimuleres til å bli selvstyrte.

Dette studiet gir innsikt i hvordan man som en coachende leder kan bidra til at medarbeidere, team og virksomheter kan videreutvikle sine talenter og realisere sine mål. Den coachende leders rolle handler om å synliggjøre, anerkjenne, sette ord på, reflektere over og utfordre medarbeidere og teams personlige og faglige utvikling og læring. En coachende lederstil vil også kunne bidra til å håndtere endringsprosesser på system nivå i organisasjonen og være en av forutsetningene for å skape lærende organisasjoner. Studentene skal planlegge, gjennomføre, reflektere over og dokumentere faktiske tiltak på arbeidsplassen som bidrar til læring og vekst, både for seg selv som studenter og for de som ledes på arbeidsplassen. Studentene skal utvikle handlingskompetanse gjennom å anvende strategier, metoder og verktøy fra coaching og nyere ledelsesteorier.

Målgruppe

Studiets målgruppe er ledere på ulike nivåer i alle typer virksomhet, eller ansatte som ønsker å bli ledere, som ønsker å utvikle og forbedre sin kommunikasjons og relasjonskompetanse som grunnlag for en coachende lederstil. Studiet er også relevant for personer som jobber med internopplæring, omstillingsprosesser, prosjekter, HMS, HR-konsulenter, kompetanseutviklere, personer som jobber med motivasjon og veiledning for inkluderende arbeidsliv, og tillitsvalgte. Studiet er organisert som et samlingsbasert deltidstudium. Innholdet i studiet tar utgangspunkt i studentenes arbeidspraksis og koblingen mellom praksiserfaringer og relevant teori. Teorien skal konkretiseres og prøves ut som grunnlag for refleksjon og individuell utvikling av coaching kompetanse med fokus på ledelse av relasjoner. Det faglige innholdet er ordnet i tema med tilhørende pensum og knyttet til de tre obligatoriske arbeidskravene. Undervisningsplan vil bli utarbeidet for hver samling.

Tema 1. samling:

Coaching: hva, hvorfor, hvordan? Teorier og metoder. Forutsetninger for en coachende lederstil: - Selvledelse og superledelse - Kommunikasjon - Emosjonell intelligens

Tema 2. samling:

Coachende lederstil og medarbeidere. Mestring og flow. Hvordan fremme læring og vekst gjennom coachende lederstil? Coachingsamtaler, metoder og teknikker, relasjonsbygging

Tema 3.samling:

Ledelsesbasert teamcoaching, utfordringer og muligheter. Samspill og gruppedynamikk. Å skape læring og vekst i team. Teamet som læringsarena. Lærende organisasjoner. Ledelse av endrings-og utviklingsprosjekter ved hjelp av en coachende tilnærming

Læringsutbytte

Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

 • Har innsikt i grunnleggende teorier, metoder, modeller og verktøy innen coaching og ledelse
 • Har forståelse for hvordan en coachende lederstil kan anvendes på individ, team og organisasjonsnivå
 • Kan redegjøre for hvordan man hjelper medarbeidere med å utvikle sitt talent og realisere sine mål gjennom myndiggjøring og selvledelse

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan bidra til læring på individ, team og organisasjonsnivå gjennom praksis i studiet
 • Kan utvikle evne til aktiv lytting, viser åpenhet for andres meninger og følelser, viser omsorg, og er i stand til å løse konflikter på en konstruktiv måte
 • Viser evne og vilje til å løse oppgaver i felleskap basert på gjensidig tillit og respekt

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har evne til å balansere rollen som coachende leder med andre lederroller
 • Har evne til egenrefleksjon og individuell utvikling av kompetanse gjennom selvledelse
 • Har evne til å forstå rollen som coachende leder i egen kontekst og i ulike situasjoner

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Dette studiet er utviklings- og praksisorientert med vekt på studentenes egenutvikling. Arbeidsformene forutsetter at studentene er aktive og medansvarlige for studieprogresjonen. Dette er en viktig del av studiet og bidrar til studentens faglige og personlige utvikling og økt refleksjonsnivå gjennom følgende undervisnings- og arbeidsformer:

 • Undervisning i form av forelesning, dialog, problembasert læring, og erfaringsoverføring
 • Arbeid i grupper
 • Gi og motta coaching og veiledning individuelt og i grupper
 • Individuelt arbeid, litteraturstudier og refleksjoner
 • Skriftlige oppgaver i form av teori, praksisdokumentasjon og refleksjonsnotater.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende 3 obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen:

 • Utarbeide og dokumentere egne utviklingsmål for emnet. Individuell skriftlig oppgave
 • Planlegge og gjennomføre to samtaler hvor coaching benyttes. Arbeidskravet dokumenteres, og danner grunnlag for semesteroppgaven.
 • Planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt knyttet til ledelsesbasert coaching av team. Planlegging skjer i studentgruppene, og skal gjennomføres av hver student i praksis. Arbeidskravet skal dokumenteres individuelt, og inngår som en del av semesteroppgaven.

Det er et krav om obligatorisk deltakelse på samlinger. Fravær utover 20 % vil ikke bli godtatt.

Vurderingsform

Semesteroppgave. Her skal: egne utviklingsmål, planlegging og gjennomføring av to individuelle, og en teamsamtale beskrives, og det skal reflekteres omkring ønsker om forbedring av egen coaching. Hele prosessen vurderes og drøftes opp mot relevant teori i faget.

Karakter etter karakterskalaen A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler