Hopp til innhald

DRA308 TIU/Anvendt teater

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet tilbys ikke studieåret 2022/2023.

Emnet ligger i vårsemesteret andre studieår, og setter hovedfokus på utvikling og gjennomføring av et TIU- (teater-i-undervisningen) program for en valgt målgruppe. Mye av arbeidet gjøres gruppevis. 25 timer praksis (turné i TIU-grupper i grunnskolen) inngår i emnet.

Som regel inngår en studietur på 5-7 dager til Budapest, Ungarn som en del av emnet for å gi varierte inntrykk og erfaringer. Studentene må selv dekke utgifter til ekskursjonen, og studentene må regne med ca. NOK 5500 for å dekke reise, opphold og aktiviteter. Alternativt program tilbys til studenter som ikke kan delta på ekskursjonen. Emnet inngår i BA i drama og anvendt teater. Emnet er også åpent for internasjonale studenter.

Emnet har hovedfokus på sjangeren teater-i-undervisningen. Emnet gir også en generell innføring i feltet anvendt teater. Utvikling og gjennomføring av et TIU-program står sentralt. Kombinasjonen av kunstnerisk og pedagogisk arbeid er selve kjernen i dette emnet. En viktig premiss er å arbeide kollektivt som gruppe i de skapende prosessene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført emne har studenten kunnskap om:

 • Teori og historisk utvikling av TIU og anvendt teater 

Ferdigheter

Ved fullført emne har studenten tilegnet TIU-ferdigheter i å:

 • Anvende devising strategier
 • Utvikle TIU-manus
 • Finne fram til og gjøre bruk av lydspor og komposisjon i et TIU-program
 • Finne fram til tingenes betydning i et TIU-program

Generell kompetanse

Ved fullført emne er studenten i stand til å:

 • Utvikle og gjennomføre et TIU-program

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, workshops, oppgave-/journalskriving, turnépraksis i grunnskolen, veiledning og ekskursjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

 • Obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltakelse fra studenten i praktiske timer (for eksempel workshops og gruppearbeid)
 • Innlevering av skriftlig sammendrag + refleksjon rundt læringsutbytte fra å nærlese en valgt pensumtekst. Omfang ca. 1000 ord.
 • Godkjent generalprøve av TIU-programmet

Vurderingsform

 • Del 1: Praktisk gruppeeksamen. Gruppen gjennomfører et TIU-program med og for målgruppen. Eksamenen er gjennomføringen av dette programmet. Skriftlig dokumentasjon knyttet til eksamen må være registrert på forhånd: A: Gruppens manuskript, B: Gruppens kollektive ukentlige journal fra produksjonsperioden. Den skriftlige dokumentasjonen skal leveres over elektronisk plattform senest to virkedager før praktisk eksamen. Gruppen får samme karakter. Vekting 60 % av endelig karakter.
 • Del 2: Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i emnets pensumlitteratur, 20 minutter. Individuell karakter. Vekting 40 % av endelig karakter.

I spesielle tilfeller kan gruppekarakteren justeres for enkelte av gruppemedlemmene.

Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått tas som ny eksamen.

Ved eventuelle uforutsette situasjoner kan studenten søke om å gå opp til den praktiske gruppeeksamen alene.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Utsatt/ny prøve gjennomføres som individuell eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Studentene står fritt til å bruke kostymer, rekvisitter, lys og lyd.

Mer om hjelpemidler