Hopp til innhald

DRA310 Litteratur, lesing og formidling

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet handler om å utvikle tekstkunnskap som grunnlag for ulike formidlingsformer. Gjennom nærlesing, analyse og tolkning skal studenten gjøre seg kjent med et utvalg sjangre og teksttyper.

Emnet er tredelt:

1. Lyrikk

Denne delen gir studentene ulike erfaringer med poetiske tekster og vektlegger formidling av lyrikk. Studentene skal (gruppevis) arbeide fram en forestilling basert på tekster fra pensum for to ulike målgrupper:

 1. Grunnskolen trinn 1-7
 2. Eldresenter/omsorgshjem.

Forestillingen skal ha en varighet på 15 - 20 minutter. En seks dagers praksisturne inngår i denne delen av emnet. Forestillingene spilles tre dager for hver av målgruppene. Studentene vil blant annet bli vurdert ut fra evne til å tilrettelegge for tekstopplevelse for to ulike målgrupper.

2. Roman og bildebok

Studentene skal arbeide med tekster for barn og unge. Analyse og vurdering av tekster vil bli vektlagt. I grupper skal studentene velge en av tekstene fra pensum. Denne skal analyseres og vurderes med utgangspunkt i fagdidaktiske perspektiver i norsk og drama.

3. Dramatikk

Denne delen bidrar til analytisk kompetanse og en utvidet leseforståelse av dramatikk. Formidlingsformen «Fra tekst til teater» inkluderes i emnet.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om varierte poesiformer
 • har kunnskap om romaner og bildebøker for barn og unge
 • har kunnskap om dramatiske tekster, og metoder og strategier for å lese dramatikk
 • har kunnskap om ulike formidlingsformer

Ferdigheter

Studenten

 • kan formidle poesi for ulike mottakergrupper på en estetisk og gjennomtenkt måte
 • kan orientere seg i litteratur for barn og unge og gjøre valg knyttet til formidling
 • kan analysere og tolke dramatiske tekster

Generell kompetanse

Studenten

 • er i stand til å utvikle poesiforestillinger for ulike målgrupper
 • kan utvikle undervisningsmateriale knyttet til romaner og bildebøker
 • kan lese og arbeide med dramatiske tekster

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, workshops, oppgaveskriving, selvstendige litteratur- og formidlingsstudier, veiledning i forkant av praksis, og praksis i grunnskolen trinn 1-7 og eldresenter/omsorgshjem.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det vil være krav om frammøte knyttet til obligatoriske læringsaktiviteter. Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

1. Lyrikk

En gruppebasert forestilling basert på tekster fra pensum med varighet 15 - 20 minutter. Forestillingen spilles for to ulike målgrupper. Studentene gjøres kjent med retningslinjene for den obligatoriske læringsaktiviteten ved emnestart.

Praksis inngår i læringsaktivitet 1:

Praksis går over seks dager og er tredelt:

 • Del 1: I skolen skal studentene over tre til fire dager jobbe med lyriske tekster med elever på ulike dramatiske og estetiske måter.
 • Del 2: Studentene jobber videre med erfaringer fra praksis for å utvikle en forestilling som spilles for en annen elevgruppe.
 • Del 3: Forestillingen bearbeides og tilrettelegges for en eldre målgruppe.

2. Roman og billedbok

Individuell skriftlig oppgave. Studentene skal velge en av tekstene fra pensum. Denne skal analyseres og vurderes med utgangspunkt i fagdidaktiske perspektiver i norsk og drama. Oppgaven har et omfang på inntil 1500 ord. Studentene gjøres kjent med retningslinjene for den obligatoriske læringsaktiviteten ved emnestart.

Begge de obligatoriske læringsaktivitetene vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Godkjente obligatoriske læringsaktiviteter er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen knyttet til dramatikkdelen av emnet, 5 dager. Omfang: 2500 - 3000 ord.

Det foreligger retningslinjer for eksamen. Studentene gjøres kjent med disse ved semesterstart.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt eksamen: Som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler