ING3043 Brannteknisk funksjonsbasert design

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Emnet skal gje ei innføring i dokumentasjon av brannsikkerheit ved fråvik frå rettleiing til byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven og inneheld følgjande:  

 • Metodar for dokumentasjon av fråvik frå rettleiing til byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven,
 • Dokumentasjon av brannsikkerheit i eksisterande bygningar.

Læringsutbytte

Kunnskapar  Studenten:  

 • kan gjere reie for sentrale tema, teoriar, problemstillingar, prosessar, verktøy og metodar innan branningeniørens fagområde.
 • kan oppdatere kunnskapen sin innan for fagområdet.
 • kan dokumentere brannsikkerheit i samsvar med funksjonsbaserte krav skildra i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
 • kan skildre analyse- og beregningsmetodar og korleis desse kan nyttast for å dokumentere eit tilfredsstillande sikkerheitsnivå.
 • har oversikt over gjeldande regelverk.
 • kan dokumentere brannsikkerheit i eksisterande bygg

 Ferdigheiter:  Studenten:  

 • kan nytte gjeldande regelverk innan fagområdet.
 • kan nytte fagleg kunnskap og relevante resultat frå forsking og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillingar og treffe grunngjevne val.
 • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser ein problemstilling.
 • kan identifisere, planleggje og gjennomføre prosjekt og arbeidsoppgaver.

 Generell kompetanse:  Studenten:

 • kan formidle kunnskapen sin skriftleg og munnleg til ulike målgrupper.
 • kan bidra til å synleggjera følgjer og konsekvensar av ulike branntekniske løysingar.
 • kan reflektere over eiga fagleg utøving, òg i team og tverrfaglige grupper.
 • kan medverka i faglege diskusjonar innan eige område og kunne dele sine kunnskapar røynsler med andre.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesningar, øvingar, prosjektarbeid

Arbeidskrav

Ja.

Ein obligatorisk innlevering basert på eit valfritt tema i faget. Arbeidet kan gjennomførast i grupper eller individuelt

Vurderingsform

Mappe.

Mappa får ein samla, gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemiddel ved eksamen

I mappeeksamen inngår ein skriftleg test. Einaste tilletne hjelpemiddel på testen er enkel kalkulator, godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.).

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ING3020 (1) - Brannteknisk prosjektering - funksjonsbaserte løsninger - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING3013 (1) - Brannteknisk prosjektering - funksjonsbaserte løsninger - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • INGB079 (1) - Brannteknisk prosjektering - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • INGB-068 (1) - Brannteknisk prosjektering - Reduksjon: 10 studiepoeng