ING3043 Brannteknisk funksjonsbasert design

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet skal gje ei innføring i dokumentasjon av brannsikkerheit ved fråvik frå rettleiing til byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven og inneheld følgjande:  

 • Metodar for dokumentasjon av fråvik frå rettleiing til byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven,
 • Dokumentasjon av brannsikkerheit i eksisterande bygningar.

Læringsutbytte

Kunnskapar  Studenten:  

 • kan gjere reie for sentrale tema, teoriar, problemstillingar, prosessar, verktøy og metodar innan branningeniørens fagområde.
 • kan oppdatere kunnskapen sin innan for fagområdet.
 • kan dokumentere brannsikkerheit i samsvar med funksjonsbaserte krav skildra i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
 • kan skildre analyse- og beregningsmetodar og korleis desse kan nyttast for å dokumentere eit tilfredsstillande sikkerheitsnivå.
 • har oversikt over gjeldande regelverk.
 • kan dokumentere brannsikkerheit i eksisterande bygg

 Ferdigheiter:  Studenten:  

 • kan nytte gjeldande regelverk innan fagområdet.
 • kan nytte fagleg kunnskap og relevante resultat frå forsking og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillingar og treffe grunngjevne val.
 • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser ein problemstilling.
 • kan identifisere, planleggje og gjennomføre prosjekt og arbeidsoppgaver.

 Generell kompetanse:  Studenten:

 • kan formidle kunnskapen sin skriftleg og munnleg til ulike målgrupper.
 • kan bidra til å synleggjera følgjer og konsekvensar av ulike branntekniske løysingar.
 • kan reflektere over eiga fagleg utøving, òg i team og tverrfaglige grupper.
 • kan medverka i faglege diskusjonar innan eige område og kunne dele sine kunnskapar røynsler med andre.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesningar, øvingar, prosjektarbeid

Arbeidskrav

Ja.

Ein obligatorisk innlevering basert på eit valfritt tema i faget. Arbeidet kan gjennomførast i grupper eller individuelt

Vurderingsform

Mappe.

Mappa får ein samla, gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemiddel ved eksamen

I mappeeksamen inngår ein skriftleg test. Einaste tilletne hjelpemiddel på testen er enkel kalkulator, godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.).

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ING3020 (1) - Brannteknisk prosjektering - funksjonsbaserte løsninger - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING3013 (1) - Brannteknisk prosjektering - funksjonsbaserte løsninger - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • INGB079 (1) - Brannteknisk prosjektering - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • INGB-068 (1) - Brannteknisk prosjektering - Reduksjon: 10 studiepoeng