Hopp til innhald

MGBNA502 Naturfag 3, emne 2 - Vitenskapsteori og metode

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

MGBNA502 er del av masterutdanningen i naturfag på GLU 1-7 og GLU 5-10. Emnet går i høstsemesteret 4. studieår. Sammen med MGBNA501 og MGBNA503 gir emnet kompetansegrunnlag for masteroppgave i naturfag.

Emnet består av tre ulike deler:

 • Vitenskapsteori og metodelære: Innføring i vitenskapsteori og i hvordan ulike vitenskapelige metoder er knyttet til kunnskapsbygging. I denne gjennomgangen vil det også bli lagt vekt på å få frem kunnskap om hva de ulike vitenskapelige metodene har felles og hva som skiller dem.
 • Etikk: Innføring i forskningsetikk med vekt på utfordringer knyttet til skoleforskning.
 • Oppgaveseminar: Emnet inneholder et obligatorisk seminar der studentene skal legge frem og delta i drøftinger av egen og andres oppgavefremlegg. Studentene skal også lære å lese artikler og reflektere over hvordan troverdighet blir skapt i vitenskapelig arbeid. Seminaret er med på å danne grunnlag for en senere prosjektplan for masteroppgaven.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha

 • gode kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder i forskning på undervisning i naturfag
 • gode kunnskaper om etiske spørsmål knyttet til forskning på mennesker, særlig barn
 • kjennskap til regler for innsamling av personsensitive data
 • gode kunnskaper om sentrale grunnsyn og diskusjoner i vitenskapsteori og metodelære

Ferdigheter

Studenten skal

 • kunne utvikle og presentere ulike metodiske tilnærminger
 • kunne planlegge og utprøve ut kvantitative og kvalitative datainnsamlingsmetode som er aktuell i utdanningsforskning
 • kunne bruke og velge ulike kvantitative og kvalitative analyseverktøy, som for eksempel statistikkprogramvare, spørreskjema, tekstanalysemetoder, analyse av lærebøker, intervju, observasjon og andre kilder/data
 • kunne tolke, analysere og vurdere forskning fra naturfagdidaktisk litteratur.
 • kunne vurdere sterke og svake sider ved ulike metodiske tilnærminger

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne vurdere grunnleggende forskningsetiske problemer i naturfagdidaktiske studier.
 • kunne utarbeide, presentere og grunngi problemstilling, metode og analyse for et eget forskningsprosjekt

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Naturfag 60 sp

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil være gitt som forelesninger, diskusjonsaktiviteter, arbeid med artikler og workshops,. En stor del av emnet vil bestå av obligatoriske oppgaveseminar der studentene skal legge fram og delta aktivt i drøftingen av eget og andres oppgaveframlegg.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk læringsaktivitet 1: Lage et muntlig fremlegg som presenterer og vurderer metodene som er brukt i to vitenskapelige publikasjoner som handler om ett tema knyttet til naturfag i skolen.
 • Obligatorisk læringsaktivitet 2: Studentene skal prøve ut og vurdere vitenskapelige metoder for datainnsamling knyttet til en problemstilling som er relevant for naturfag i skolen. Resultatene skal presenteres som en poster med muntlig fremlegg.
 • Obligatorisk læringsaktivitet 3: En skriftlig innlevering knyttet til forskningsetikk

Alle læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstilles til eksamen. Hvis en læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det gis skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og i henhold til gitte frister.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 6 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle kalkulatormodeller.

Mer om hjelpemidler