MGUKR101 KRLE 1, emne 1

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

KRLE 1 (30 sp) er delt inn i to emner som hver utgjør 15 sp. Til sammen omfatter de to emnene grunnleggende tema fra de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE 1 emne 1 legges det vekt på kunnskap om skolens læreplan og didaktiske utfordringer i faget. Den enkelte elev står sentralt gjennom arbeid med tilrettelegging, tilpassing og samhandling, samtidig som lærerrollen drøftes faglig og kritisk. Religioner, livssyn og filosofi har tematisk vektlegging som korresponderer med skolens plan for faget. Studentene skal arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til ulike perspektiv på mangfold. De skal bli kjent med grunnlaget for etisk refleksjon gjennom grunnlagsetikk, og de skal også møte eksempler på forskning relevant for KRLE. Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om mål og innhold i skolens KRLE-plan
 • har kunnskap om forskningstradisjoner knyttet til faget 
 • har kunnskap om didaktiske utfordringer knyttet til faget og den enkelte elev 
 • har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i religioner og livssyn
 • har kunnskap om sentrale filosofer i antikken og i nyere tid
 • har kunnskap om grunnlagsetikk
 • har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter kan brukes i faget.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere utfordringer omkring etisk, religiøst og livssynsmessig mangfold i skole og samfunn, og kritisk reflektere omkring disse utfordringene
 • kan samhandle med elever og være en god samtalepartner i faglig relaterte spørsmål.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan faglig og kritisk drøfte lærerrollen i KRLE
 • kan formidle eksempler på forskning innen fagfeltet.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Klasseundervisning; lærerstyrt og med studentaktiviteter. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper. Det legges vekt på arbeidsformer som er lokalt tilpasset og som innebærer bruk av IKT. Studenten har selv ansvar for egen læring.

Arbeidskrav

 • Individuell skriftlig oppgave i akademisk skriving knyttet til et selvvalgt tema innen KRLE 1, emne 1. Oppgaven skal være forskningsbasert. Læringsaktiviteten er begrunnet i læringsutbytteformuleringen som sier at studenten skal ha "kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i religioner og livssyn."

Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for den obligatoriske læringsaktiviteten. Obligatorisk læringsaktivitet vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler