MGUMH401 Mat og helse 2, emne 2 - Helsefremmende kosthold og forskningsarbeid

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Mat og helse 2 emne 2 er et emne i grunnskolelærerutdanningen 5-10 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. Emnet vektlegger helsefremmende kostholdsarbeid og en FoU-oppgave i samarbeid med pedagogikk og elevkunnskap. Ved utenlandsopphold i 6. semester kan Mat og helse 2 emne 1 og 2 erstattes med tilsvarende studier ved andre utdanningsinstitusjoner. Emnene må være godkjent før utreise.

I emnet skal studenten tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om kosthold og helse i skolen. Videre skal studentene fokusere på profesjonsrettet forskning- og utviklingsarbeid i mat og helse som skal gi rom for fordypning i et begrenset tema.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper 

Kandidaten

 • har kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse
 • har kunnskap om sentrale utfordringer i barn og unges kosthold
 • har kunnskap om påvirkningsfaktorer for helsefremmende kostholdstiltak i skolen
 • har kunnskap om hvordan ny viten omdannes til nasjonale kostanbefalinger
 • har kunnskap om vitenskapsteori og relevante metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i mat og helse

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan kritisk vurdere påstander om kosthold og helse i ulike medier opp mot forskningsbasert kunnskap
 • kan gjøre reflekterte matvarevalg i tråd med kostholdsrådene
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring om kosthold og helse som inkluderer grunnleggende ferdigheter og ulike elevers behov
 • kan reflektere over og se sammenheng mellom læreplaner, rammefaktorer og egen undervisning
 • kan anvende metoder i forsknings- og utviklingsprosjekt relevant for egen lærerkompetanse og undervisning i mat og helse
 • kan planlegge, gjennomføre og rapportere forsknings- og utviklingsprosjekt relevant for opplæring i mat og helse og helsefremmende kosthold i skolen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan implementere elementer fra styringsdokumenter relevant for mat- og helsefaget og helsefremmende kosthold i skolen
 • kan utføre lokalt læreplanarbeid i grunnskolen og bidra til nytenking og videreutvikling av faget mat og helse

Krav til forkunnskaper

Studentene må ha avlagt eksamen i Mat og helse 1, emne 1 (MGUMH101) og emne 2 (MGUMH201).

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger oppgaveskriving, fremlegging av oppgave, individuelt arbeid og veiledning individuelt og i grupper.

Materialkostnader og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en eigenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav

Arbeidskrav

1) Studenten skal arbeide med reflekterte matvarevalg som skal formidles i sosiale medier.

2) Studentene som har mat og helse som masterfag skal legge fram utkast til FoU-oppgave for medsstudenter og faglærer. 

eller 

2) Studentene som har annet masterfag enn mat og helse skal i gruppe planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg i mat og helse i grunnskolen med fokus på helsefremmende kosthold og legge fram utkast for medstudenter og faglærer.

Et av de obligatoriske arbeidskravene i emnet skal knyttes til fagovergripende tema slik de står beskrevet i studieprogramplanen

Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Godkjente arbeidskrav er gyldige så lenge studenten har eksamensrett.

Vurderingsform

Del 1: Skriftlig skoleeksamen, 3 timer. Teller 50 % av endelig karakter.

Del 2: FoU-oppgave. Teller 50 % av endelig karakter. Ved ikke bestått, kan oppgaven leveres på nytt i redigert form påfølgende semester.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, må den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

FoU-oppgave: Alle

Skriftlig skoleeksamen: Ingen

Mer om hjelpemidler