Hopp til innhald

MGUMH401 Mat og helse 2, emne 2 - Helsefremmende kosthold og forskningsarbeid

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Mat og helse 2 emne 2 er et emne i grunnskolelærerutdanningen 5-10 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. Emnet vektlegger helsefremmende kostholdsarbeid og en FoU-oppgave i samarbeid med pedagogikk og elevkunnskap. Ved utenlandsopphold i 6. semester kan Mat og helse 2 emne 1 og 2 erstattes med tilsvarende studier ved andre utdanningsinstitusjoner. Emnene må være godkjent før utreise.

I emnet skal studenten tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om kosthold og helse. Videre skal studentene fokusere på profesjonsrettet forskning- og utviklingsarbeid i mat og helse som skal gi rom for fordypning i et begrenset tema.

Emnet er samlingsbasert og består av tre fysiske samlinger, hver på tre dager.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse, og sosial ulikhet i helse
 • har kunnskap om sentrale utfordringer i barn og unges kosthold både nasjonalt og globalt
 • har kunnskap om påvirkningsfaktorer for helsefremmende kostholdstiltak i skolen
 • har kunnskap om hvordan ny viten omdannes til nasjonale kostanbefalinger
 • har kunnskap om vitenskapsteori og forskningsetikk
 • har kunnskap om relevante metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i mat og helse

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk vurdere påstander om kosthold og helse i ulike medier opp mot forskningsbasert kunnskap
 • kan gjøre reflekterte matvarevalg i tråd med kostholdsrådene
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring om kosthold og helse som inkluderer grunnleggende ferdigheter og ulike elevers behov
 • kan anvende metoder i forsknings- og utviklingsprosjekt relevant for egen lærerkompetanse og undervisning i mat og helse
 • kan planlegge, gjennomføre og rapportere forsknings- og utviklingsprosjekt relevant for opplæring i mat og helse og helsefremmende kosthold i skolen
 • kan skrive en akademisk tekst med korrekt kildehåndtering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til utvikling og gjennomføring av helsefremmende kostholdsarbeid i skolen
 • kan innhente, vurdere og bruke relevant fag og forskningslitteratur

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGUMH101A Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse

MGUMH201A Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, kjøkkenøkter, oppgaveskriving, fremlegging av oppgave, individuelt arbeid og veiledning individuelt og i grupper.

Materialkostnader og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav

Obligatorisk læringsaktivitet

For å ha rett til å ta eksamen må alle obligatoriske læringsaktiviteter være godkjent. Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltakelse fra studenten på alle samlinger, som inneholder øvinger, drøftinger, presentasjoner og arbeid i grupper. Det er krav til 80 % oppmøte/deltagelse.

1) Studenten skal arbeide med reflekterte matvarevalg og sammenhenger mellom kosthold og helse, og formidle resultatet av arbeidet. Dette er forankret i følgende læringsutbytter, der studenten:

 • kan kritisk vurdere påstander om kosthold og helse i ulike medier opp mot forskningsbasert kunnskap
 • kan gjøre reflekterte matvarevalg i tråd med kostholdsrådene

2) Studentene skal legge fram utkast til FoU-oppgave knyttet til fagovergripende tema for medstudenter og faglærer. Dette er forankret i flere læringsutbytter, blant annet at studenten:

 • har kunnskap om relevante metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i mat og helse
 • kan planlegge, gjennomføre og rapportere forsknings- og utviklingsprosjekt relevant for opplæring i mat og helse og helsefremmende kosthold i skolen
 • kan innhente, vurdere og bruke relevant fag og forskningslitteratur

Obligatorisk læringsaktivitet vurderes som godkjent/ikke godkjent. Godkjente obligatoriske læringsaktiviteter er gyldige så lenge studenten har eksamensrett. Obligatoriske læringsaktiviteter må være fullført innen gitt frist og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Del 1: Muntlig eksamen, 20 minutter. Teller 50 % av endelig karakter. Studenten trekker tema for eksamensoppgave en dag før muntlig eksamen starter.

Del 2: FoU-oppgave. Teller 50 % av endelig karakter. Ved ikke bestått kan oppgaven leveres på nytt i redigert form påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny oppgave.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, må den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Del 1, muntlig eksamen: Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsestiden. Egenprodusert materiale fra forberedelsestiden i form av PowerPoint, film, lydfil og tilhørende notater kan tas med til eksamen.
 • Del 2, FoU-oppgave: Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler