MOA254 Konflikt og konflikthåndtering

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Konflikter kan skape store utfordringer og være ødeleggende i situasjoner der parter eller personer er avhengige av hverandre for å nå mål. Konflikter kan også være et utgangspunkt for læring og ny innsikt for de involverte personer eller organisasjoner. I følge konfliktteori er det selve håndteringen som er avgjørende for om konflikter får positive eller negative konsekvenser. I dette kurset får studentene grundig innsikt i konfliktanalyse. Studentene vil også få opplæring, dels praktisk og dels teoretisk, i ulike konflikthåndteringsmetoder. Det vil være størst teoretisk og praktisk fokus på forhandlinger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten

  • Har inngående kunnskap om teori og begreper knyttet til konflikter og konfliktdynamikk og hvordan dette kan anvendes i areal- og eiendomsfag.
  • Har avansert kunnskap om ulike konflikthåndteringsmetoder, og hvordan dette kan anvendes i uenigheter knyttet til planprosesser og fast eiendom.

Ferdigheter:

Kandidaten

  • Kan analysere og forholde seg kritisk til en konfliktsituasjon og foreslå konstruktive måter å håndtere konflikten på.
  • Kan forberede seg grundig til ulike konflikthåndteringssituasjoner, med spesielt fokus på forhandlingssituasjoner.

Generell kompetanse:

Kandidaten

  • Kan analysere relevante konfliktsituasjoner i plan- og eiendomssituasjoner, både i det akademiske og praktiske liv.
  • Kan bidra til å bruke konflikter til nyskaping og læring.
  • Kan gjennomføre en forhandlingsprosess fra forberedelse til avtaleinngåelse.
  • Har inngående kunnskap om etiske utfordringer knyttet til konfliktsituasjoner.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

MOA251 Planrett

Undervisnings- og læringsformer

I dette kurset vil det være stor grad av interaksjon mellom foreleser og studenter, og timene vil være en blanding av tradisjonelle forelesninger, diskusjoner, forhandlings- og meklingsrollespill, samt bruk av konkrete eksempler. Studentene skal også presentere vitenskapelige artikler i forelesningene. Det er derfor behov for aktiv deltakelse og gode forberedelser til hver enkelt time.  

Arbeidskrav

Det er obligatorisk oppmøtekrav på 60 % av øvelsene i kurset. Refleksjonsnotater fra 60 % av øvelsene må være innlevert og godkjent.

Det er krav om muntlig presentasjon i klassen av fagfellebedømt artikkel. Emneansvarlig velger artikkel.

Revisjon av detaljreguleringsplan utarbeidet i MOA251 Planrett. For studenter som ikke har dette faget, må det påregnes ekstra arbeid for å lage grovskisse til detaljreguleringsplan.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

  • Individuell hjemmeeksamen, 12 timer (60 % av endelig karakter).
  • Semesteroppgave (40 % av endelig karakter)

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Det er hjemmeeksamen og studentene velger selv hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler