Hopp til innhald

THO801 E-helse og velferdsteknologi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Bruk av e-helse er et nasjonalt satsningsområde, og er et område hvor helsepersonell fremdeles mangler nødvendig kompetanse. Helsepersonell må kunne vurdere og ta stilling til alternative teknologiske løsninger knyttet opp til den enkeltes behov.

Emnet har som mål å tilrettelegge for at studentene skal utvikle kunnskap innen bruk av e-helse. Emnet har videre som mål å stimulere til fagkritiske holdninger i sammenheng med utvikling og bruk av e-helse. Studentene tilegner seg teknologiske basiskunnskaper som danner grunnlag for videre utvikling av kompetanse. Det er et mål at studenten videreutvikler sin kompetanse til å samhandle innenfor e-helse.

Emnet skal styrke helsepersonells kompetanse innen bestilling, bruk og konsekvenser av e-helse.

 • Innføring i bruk av begrep
 • Ulike e-helseløsninger
 • Ulike brukergrupper
 • Utvikling av bestillerkompetanse
 • Standarder
 • Hjemmets betydning
 • Planlegging og oppsett av e-helse
 • Responstjenester
 • Etikk
 • Lovverk og politiske føringer
 • Organisasjonsendringer
 • Samfunnsøkonomi

Emnet gjennomføres med to digitale samlinger og en fysisk samling i Bergen. Digitale samlinger krever at studentene har tilgang til pc med kamera, mikrofon og lyd. Lærer kan kreve kamera påslått når oppmøtet er obligatorisk.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har inngående kunnskap om å finne og vurdere aktuell og relevant teknologi som kan benyttes for tjenestemottakere og tjenesteytere i helse- og omsorgstjenestene.
 • har kunnskap om juridiske rammer og politiske føringer.
 • har kunnskap om organisatoriske og samfunnsøkonomiske konsekvenser ved bruk av e-helse.
 • har inngående kunnskap om ulike aktører, roller og ansvar knyttet til e-helse.
 • kan vurdere faktorer som har innflytelse på samspill og samhandling mellom responstjeneste, individ og andre tjenester

Ferdigheter: Studenten...

 • kan delta som brukerrepresentant i spesifikasjon og testing av e-helseløsninger for tjenestemottaker
 • kan vurdere anvendelse av e-helseløsninger i helse- og omsorgstjenestene fra ulike perspektiv

  • nytte og hensiktsmessighet for tjenestemottaker og for tjenesteyter
  • muligheter og utfordringer knyttet til anvendelse av e-helse
  • samfunnsøkonomiske
  • organisatoriske
  • etiske og juridiske

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan analysere og kritisk vurdere faglige, etiske og juridiske problemstillinger knyttet til bruk av e-helse.
 • kan bidra til nytenking og innovasjon i helse- og omsorgssektoren.
 • kan kommunisere og samhandle om faglige problemstillinger i interdisiplinært samarbeid.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstendig arbeid og samhandling i grupper, også digitalt. Praktiske øvinger, individuelle og gruppebaserte innleveringer og presentasjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter (OLA) må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

OLA 1.Fire innleveringer i emnet:

 1. innlevering er individuell. Maks 300 ord
 2. innlevering er individuell. Maks 500 ord
 3. innlevering er i gruppe og presenteres. Maks 3000 ord
 4. innlevering er individuell. Maks 500 ord

OLA 2: Konstruktiv medvirkning i gruppearbeid og presentasjon.

OLA 3: Deltagelse på minimum 4 av 6 samlingsdager

Ved ikke godkjent innlevering gis det anledning til å bearbeide og levere på nytt en gang.

Godkjente obligatorisk læringsaktivitet er gyldig i påfølgende studieår.

Vurderingsform

Muntlig eksamen Eksamen gjennomføres digitalt i gruppe på inntil 4 studenter. Studentene vurderes individuelt.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått eksamen gjennomføres ny eksamen med samme form som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • OMT501 - Omsorgsteknologi - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • OMSTEK1101 - Tverrfagleg vidareutdanning i omsorgsteknologi I - Reduksjon: 15 studiepoeng