VVPB801 Innføring i veiledning og vurdering for praksislærere i barnehagen

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Dette emnet tilbys praksislærere i barnehager, og imøtekommer kravet i Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning om praksislæreres veiledningskompetanse. Formålet med studiet er å bidra til at studenten utvikler kunnskap og innsikt i rollen som praksislærer, veileder, vurderer og lærerutdanner. I tillegg til barnehagelærerens ulike roller og ansvarsområder, gis det innføring i pedagogisk veiledning, vurdering og praktisk bruk av ulike metoder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal ha inngående kunnskap om

 • praksislærer som lærerutdanner og profesjonsveileder
 • praksisopplæring i norsk barnehage og samfunnskontekst
 • veiledningsteorier og metoder som er relevant for veilederrollen
 • kommunikasjons- og relasjonsforståelse som er relevante for veiledning og vurdering
 • hvordan analysere og begrunne egen profesjonspraksis både teoretisk, erfaringsbasert og etisk

Ferdigheter

Studentene skal

 • gjennomføre veiledningssamtaler både på individ- og gruppenivå
 • lede og begrunne teori-, erfarings- og etiskbaserte veiledningsprosesser
 • lede og begrunne sirkulære og gruppevise veiledningsprosesser
 • reflektere etisk, pedagogisk og didaktisk over sin egen veiledning
 • observere og vurdere studenter i praksis ut fra en helhetlig forståelse av barnehagelærerutdanningen som profesjonsutdanning
 • anvende og reflektere over bruk av digitale verktøy

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kritisk og selvstendig gjennomføre, analysere og vurdere pedagogisk veiledning og ulike former for vurdering
 • i rollen som praksislærer ha innsikt og forståelse om barnehagelærerutdanningen og praksisbarnehagens betydning for barnehagelærerstudentens forberedelse til å bli profesjonsutøver
 • ha inngående kunnskap om, forståelse for og kunne utføre veiledning av barnehagelærerstudenter i praksis
 • ha omfattende kunnskap og forståelse av seg selv som praksislærer som lærerutdanner

Krav til forkunnskaper

Fullført barnehage-/førskolelærerutdanning eller annen treårig pedagogisk høgskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehage.  Søker må være ansatt i barnehage.

Anbefalte forkunnskaper

Fortrolig med bruk av digitale verktøy.

Undervisnings- og læringsformer

Studiet innebærer aktiv bruk av høgskolens ulike digitale lærings- og kommunikasjonsplattformer. I tillegg til obligatorisk fremmøte på samlingene, innebærer studiet nettbasert veiledning med faglærere, gruppesamlinger og innleveringer. Det forutsetter stor grad av selvstudium og evne til refleksiv tenkning og skriving om faglige problemstillinger innenfor emnet.

Arbeidsformene vil veksle mellom forelesninger, individuelt arbeid og praktiske øvelser både på egen arbeidsplass og på samlinger. 

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse gjennom alle læringsaktivitetene i studiet
 • Refleksjonsnotat om "meg selv som praksislærer og lærerutdanner" (1000 ord +/- 10%)
 • Individuell veiledningssamtale med faglærer med utgangspunkt i egne profesjonsprosesser
 • Etter hver samling skal studenten skrive et refleksjonsnotat om sine erfaringer på samlingen. Disse samles i en egen perm og danner grunnlag for digitale samtaler i studiegrupper.

Nærmere retningslinjer for arbeidskravene vil foreligge i god tid før gjennomføring og innlevering. 

Arbeidskravene blir vurdert til godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent før oppmelding til eksamen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 uker, 2000 ord (+/- 10 %).

Studentene skal gjennomføre en videobasert veiledningssamtale på egen arbeidsplass (ca. 30 minutters varighet). Opptaket transkriberes og skrives ut etter nærmere retningslinjer. Utskriften danner grunnlag for eksamen og skal legges ved eksamensbesvarelsen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

I tillegg til vurderingskriterier, vil det foreligge retningslinjer for hjemmeeksamen i god tid før eksamensperioden. Det blir ikke gitt veiledning i tilknytning til eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler