VVPB802 Barnehagelæreren som lærerutdanner, veileder og vurderer

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Dette studiet tilbys praksislærere i barnehager og imøtekommer kravet i Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning om praksislæreres veiledningskompetanse.

Emnet skal bidra til kritisk og analytisk refleksjon og nytenkning om praksislærers ulike roller i spenningsfeltet mellom styringsdokumenter og praktisk virkelighet. Emnet ligger i studieprogrammets 2. semester.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal ha inngående kunnskap om 

 • pedagogisk veiledning og vurdering som begreper i teori og praksis
 • utfordringer og etiske dilemmaer når studentene både skal veiledes og vurderes
 • barnehagen som læringsmiljø for studentenes profesjonsutdanning, i spenningsfeltet mellom teoretisk læring og praktisk utprøving
 • begrunnelser for kollektiv profesjonstilhørighet og etisk profesjonsutøvelse i samsvar med nasjonale føringer for barnehagelærerutdanning, barnehagelov og rammeplan for barnehagen

Ferdigheter

Studenten skal 

 • kritisk analysere ulike teorier om veiledning og vurdering
 • vurdere egen og andres bruk av ulike veiledningsmetoder og tilnærminger til vurdering i et profesjonsetisk perspektiv
 • utforske og tenke nytt om pedagogiske, didaktiske og digitale tilnærminger til praksisopplæring, veiledning og vurdering
 • kritisk reflektere og begrunne veiledning og vurdering som støtte i studenters og ansattes lærings- og danningsprosesser med fokus på pedagogisk lederrolle, barnehagefaglig kompetanse, samarbeidsevne og evne til egenvurdering

Generell kompetanse

Studenten skal ha generell kompetanse 

 • til kritisk og analytisk refleksjon og nytenkning om praksislærers ulike roller og ansvarsområder i spenningsfeltet mellom ulike styringsdokument og praktisk virkelighet.
 • til å anvende og kritisk reflektere over bruk av digitale verktøy knyttet til veiledning og vurdering og øvrig bruk av kommunikasjons- og læringsplattformer i praksisopplæringen
 • i å bruke og begrunne faglig skjønn i møte med utfordringer og dilemmaer når studenter og ansatte skal innføres i barnehageprofesjonens egenart og samtidig utfordres til å være nytenkende i utøvelse av pedagogisk ledelse og utvikling av praksisbarnehagen som lærende organisasjon

Krav til forkunnskaper

VVPB801

Anbefalte forkunnskaper

Fortrolig med bruk av digitale verktøy.

Undervisnings- og læringsformer

Studiet innebærer aktiv bruk av høgskolens ulike digitale lærings- og kommunikasjonsplattformer. I tillegg til obligatorisk fremmøte på samlingene, kreves personlig og faglig dialog og evne til refleksiv skriving om faglige problemstillinger innenfor emnet.

Arbeidsformene vil veksle mellom forelesninger, individuelt arbeid og i grupper. Innlevering av skriftlige refleksjonsnotat som det skal arbeides videre med i samlingene på studiestedet. 

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse gjennom alle læringsaktivitetene i studiet
 • Studenten skal på egen arbeidsplass gjennomføre en digitalt basert presentasjon og sammen med ansatte drøfte hva det innebærer å være praksislærer og utdanningsbarnehage. Arbeidskravet skal danne grunnlag for et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. 

Nærmere retningslinjer for arbeidskravene vil foreligge i god tid før gjennomføring og innlevering.

Arbeidskravene blir vurdert til godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent før oppmelding til eksamen. 

Vurderingsform

 • Del 1: Skriftlig rapport om gjennomført utviklingsarbeid i egen barnehage, 3000 ord, 60 % av endelig karakter.
 • Del 2: Muntlig eksamen, inntil 30 minutter, 40 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Det vil foreligge retningslinjer for eksamen i tillegg til vurderingskriteriene. Det vil bli gitt veiledning i tilknytning til utviklingsarbeidet. 

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått tas som ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1, skriftlig rapport: Alle

Del 2, muntlig eksamen: Ingen

Mer om hjelpemidler