To personer som holder hver sin kråkebolle.

Friluftsliv i kystnære naturmiljø

Vidareutdanning på bachelornivå

Kva for pedagogisk potensiale ligg i friluftslivsaktivitetar i ulik natur? Gjennom ekskursjonar i den vakre Sunnhordlandsregionen, vil du i denne vidareutdanninga få kunnskap og erfaring med flora og fauna.

Stord

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Det er ingen krav til forkunnskapar, men du må vere i god nok fysisk form til å kunne bere eige utstyr på ekskursjonar.

  I samband med ekskursjonar må du vera førebudd på å betale ein eigenandel.

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere Friluftsliv i kystnære naturmiljø?

  Friluftsliv fremmar fysisk aktivitet og sunn livsstil. Faget gir deg ei unik moglegheit til å la elevar lære gjennom praktisk erfaring. Med vidareutdanning i friluftsliv, vil du som er lærar få meir kompetanse om korleis du kan planlegge og gjennomføre tverrfaglege aktivitetar i kystnatur, på ein trygg og ansvarleg måte.

  Kva lærer du?

  Ved å gjennomføre denne vidareutdanninga, vil du mellom anna:

  • Få kunnskap om naturtypar langs kysten (havstrand, kystfuruskog, fjell), som har læringsmiljø i tverrfagleg samanheng.
  • Kunne planlegge og gjennomføre tverrfaglege aktivitetar i kystnatur på ein trygg og ansvarleg måte.
  • Kunne vurdere analytisk korleis natur og friluftslivaktivitetar kan bidra til heilskapleg utvikling og læring hos barn og unge.

  Les meir om kva du lærer, i emneplanen. 

  Målgruppe

  Vidareutdanninga passar for deg som arbeider i skule, barnehage eller andre verksemder, der ein har fokus på undervising og opplæring av barn og unge ute i naturen.

  Utdanninga er til dømes veldig relevant for deg som er lærar, pedagog eller assistent i barnehage og skule, eller for deg som jobbar som barne- og ungdomsarbeidar. 

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet er samlingsbasert og nettstøtta. Undervisningsformene er i stor grad knytt til praktisk aktivitet med førelesningar, ekskursjonar, gruppe- og individuelt arbeid. Fokus ligg på studentaktive læringsformer.

  Samlingsdatoar

  Samlingsdatoar vår 2024:

  • 22.-24.april
  • 27.mai-29.mai
  • 11.-13.juni  

  Mellom samlingane blir det økter med digital undervisning.

  Tilrådde forkunnskapar

  Ingen. 

  Pensum

  Du mottek informasjon om pensum når kurset startar.

  Eksamensform

  For å kunne ta eksamen, må du levere inn tre arbeidskrav. Det blir digital individuell munnleg eksamen.

  Studieavgift og betaling

  Det er ikkje kursavgift, men det blir utgifter knytt til turar, mat og diverse

  Kvifor ta meir utdanning?

  Eit arbeidsliv i rask endring er ein viktig årsak til at mange skaffar seg meir fagleg tyngde. Her deler vi fleire fordelar som etter- og vidareutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert fagleg kunnskap
  • Praktiske ferdigheiter innafor ditt fagområde eller et heilt nytt fagfelt
  • Personleg utvikling
  • Moglegheit for å byggje nettverk
  • Eit forhandlingskort i framtidas lønsforhandlingar
  • Moglegheit for opprykk i stillingskategori
  • Moglegheit for meir ansvar eller nye oppgåver på jobb

  Andre interessante studietilbod

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs