KRLE 2 i grunnskolelærerutdanning 1.-7. og 5.–10. trinn

Har du allerede KRLE 1? Ønsker du å fordype deg videre i KRLE faget og legge grunnlaget for en master i KRLE, kan KRLE 2 være noe for deg. Høgskulen tilbyr to emner på til sammen 30 sp som gir fordypning i sentrale tema i faget. Her kan du bygge solid kompetanse gjennom varierte og spennende arbeidsoppgaver.

Til sammen omfatter de to emnene fordypning i de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. Her kan du utvikle dine ferdigheter og din evne til kritisk refleksjon rundt estetiske arbeidsformer og digitale verktøy.

I første del blir det lagt spesiell vekt på islam og kristendommen. Kunnskap om disse religionene er viktig for å forstå det norske samfunnet og den norske skolevirkeligheten. Du møter også sentrale filosofiske og etiske problemstillinger knyttet til minoritetsspørsmål. Sekularisering og religionskritikk står derfor også sentralt i emnet.

I andre del får du fritt velge en religion eller et livssyn som du vil fordype deg i. Du vil også tilegne deg forskningsbasert kunnskap om religiøse og livssynsmessige sider ved barn og unges livsverden. Dette vil gjøre deg godt rustet til å ta mastergrad.

I KRLE 2 emne 1 utgjør FoU-oppgaven 7,5 sp.

Organisering av undervisning

Det vil bli gitt inntil 12 timer campusbasert undervisning per uke.

Det er mulighet for å dra på utveksling til de internasjonale institusjonene som HVL har samarbeid med. Ta kontakt med Yvonne Margaretha Wang.