MGUKR503 KRLE 3, emne 3 - Spesialisert fagdidaktikk i KRLE

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

I syklus 2 skal studentene ta tre emner med fordypning i KRLE-fagets vitenskapelige, samfunnsmessige, og didaktiske forankring og særpreg. Gjennom disse styrkes den helhetlige fagforståelsen og kompetansen innen fagområdet. "Spesialisert fagdidaktikk i KRLE" er det tredje av disse tre emnene. Emnet gir spesialisert innsikt i didaktisk teori for KRLE-faget, med vekt på religionsdidaktikk, filosofididaktikk og etikkdidaktikk. Fokus vil være på undervisning i religion, livssyn og etikk slik disse kommer til uttrykk i ulike kontekster. Studenten skal få avansert kunnskap om forskningsbaserte strategier for å møte utfordringer som er spesifikke for undervisningen i de ulike emnene på ulike alderstrinn innen KRLE-faget. Studenten skal få avansert kunnskap om barn og unges individuelle, sosiale og kulturelle forutsetninger for å lære om religioner, livssyn og etikk. Elevkunnskap står også sentralt i emnet. Ulike undervisnings- og vurderingsformer tematiseres med henblikk på elevenes forutsetninger for læring. Emnet gir inngående kunnskap om nyere nasjonal og internasjonal didaktisk forskning.

Læringsutbytte

Kunnskaper  

Studenten har

 • grundig kjennskap til utviklingen av forskningsbasert didaktisk teori tilknyttet KRLE-faget i nasjonal og internasjonal sammenheng
 • inngående kunnskap om religionsdidaktikkens egenart i forhold til de formelle føringene for KRLE-faget og den praktiske undervisningen
 • inngående kunnskap om filosofididaktikkens egenart i forhold til de formelle føringene for KRLE-faget og den praktiske undervisningen
 • inngående kunnskap om etikkdidaktikkens egenart i forhold til de formelle føringene for KRLE-faget og den praktiske undervisningen
 • inngående kunnskap om barns og unges utvikling i forhold til forståelse og læring i undervisning om religion, livssyn og etikk
 • spesialisert kunnskap om forskningsbaserte strategier tilknyttet undervisning i religion, livssyn og etikk på de ulike alderstrinn
 • grundig kjennskap til nyere nasjonal og internasjonal didaktisk forskning

Ferdigheter

Studenten kan

 • skille mellom og anvende ulike religionsdidaktiske tilnærminger i KRLE-faget tilpasset de ulike alderstrinn
 • skille mellom og anvende ulike filosofididaktiske tilnærminger i KRLE-faget tilpasset de ulike alderstrinn
 • skille mellom og anvende ulike etikkdidaktiske tilnærminger i KRLE-faget tilpasset de ulike alderstrinn
 • analysere og forholde seg kritisk til forskningsbasert strategier tilknyttet undervisningene i KRLE-faget
 • kritisk vurdere didaktisk forskning nasjonalt og internasjonalt i forhold til undervisning på de ulike alderstrinn

Generell kompetanse  

Studenten kan

 • planlegge, evaluere og revidere forskningsbasert undervisning i KRLE-faget i forhold til de ulike alderstrinn
 • videreutvikle egen didaktisk kompetanse og slik kunne bidra til å fornye kompetansen innenfor didaktikk tilknyttet KRLE-faget

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KRLE 1 og 2 (60 sp) i syklus 1, eller tilgrensende

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres som forelesninger, gruppearbeid og oppgaveseminar.

Arbeidskrav

 • Studenten skal utvikle forskningsdesign for masteroppgaven: Studenten skal lage forskningsspørsmål, velge teori, metode og datamateriale for masteroppgaven med utgangspunkt i tidligere didaktisk forskning på undervisning i religion, livssyn og etikk nasjonalt og internasjonalt. Kravet er begrunnet i læringsutbytteformuleringene "spesialisert kunnskap om forskningsbaserte strategier tilknyttet undervisning i religion, livssyn og etikk på de ulike alderstrinn" og "grundig kjennskap til nyere nasjonal og internasjonal didaktisk forskning".
 • Obligatorisk oppgaveseminar med 80% deltakelse er knyttet til de ulike læringsutbytteformuleringene i emnet og inngår som del av undervisningen. Nærmere retningslinjer vil blitt gitt ved semesterstart.

Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler