Kroppsøving i grunnskulelærarutdanning 5.–10. trinn

Emner

Progresjonstrapp

  • Fagovergripande tema: Fleirkultur, psykososialt læringsmiljø, vold og seksuelle overgrep, samiske forhold.
  • Profesjonsfagleg digital kompetanse: Profesjonsfagleg digital kompetanse i undervisingspraksis.
  • FOU: Forskingsetikk, lese, skrive, analysere og tolke vitskaplege tekstar. Kjeldekritikk. Metode: intervju, tekst- og dokumentanalyse.
  • Praksis-opplæring: Læraren i møte med skulen som organisasjon, overgangar.

Organisering av undervisninga og arbeidsformer

Ein legg opp til både praktisk og teoretisk undervising. Sentrale arbeidsformer er: forelesingar, undervising i praktiske emne både inne og ute, forberedte studentframlegg, diskusjonar, arbeid i grupper og individuelt, munnleg og skriftlig presentasjon, eigenaktivitet og skriftlege innleveringsoppgåver.

Det gjennomførast frivillige friluftsturar som inneber overnatting. På ekskursjonar må studentar vere førebudd på å betale ein eigenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Vurdering

  • Praktisk-metodisk eksamen der studenten skal planlegga, gjennomføra og deretter reflektera over eit undervisingsopplegg
  • Prosjekteksamen
  • Individuell skriftleg skuleeksamen