MGUKØ202 Kroppsøving 1, emne 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Emnet er ei innføring i det å vere lærar i kroppsøving på trinn 5-10 i grunnskolen, og må sjåast i samanheng med emne 1.

Emnet skal sjåast i samanheng med Kroppsøving 1, emne 1. Sentralt står vidare utvikling av undervisningskompetansen knytt til variert bevegelseslæring og varierte kroppslige erfaringar. I tillegg til å kunne leggje til rette for aktuelle bevegelsesaktivitetar skal ein no i større grad kunne tilpassa undervisninga til den enkelte elev sine føresetnader, samt i større grad kunne vurdera elevenes læring og utvikling i kroppsøvingsfaget og kunne gje læringsfremjande tilbakemeldingar. Opplæringa skjer gjennom ei praktisk orientert fagdidaktisk tilnærming.

Emneplanen følgjer progresjonen i praksis og i dei fagovergripande tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om tilpassa opplæring i regelverk og på bakgrunn av eleven sin vekst og utvikling
 • har kunnskap om vurdering i kroppsøving
 • har kunnskap om kva som kan fremje bevegelsesglede for elevar på steg 5-10
 • har kritisk kunnskap om kroppen som uttrykk og symbol i samfunn, media og kultur.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan leggje til rette for læringsarbeid som fremjar glede i leik og varierte bevegelsesaktivitetar, på ulike arenaer og i nærmiljøet.
 • kan gjennomføra skapande undervising der bevegelseserfaring, glede og refleksjon er sentralt
 • kan vurdera elevens kroppslege læring og føresetnader som grunnlag for tilpassa opplæring og læringsfremjande tilbakemeldingar
 • kan vurdera elevens måloppnåing, planlegga og grunngje vurderingane og leggje til rette for elevens eigenvurdering
 • kan på fagets premissar inkludere dei grunnleggjande ferdigheitene i undervisinga
 • kan utvikla eigne ferdigheiter og kunnskaper innan leik, friluftsliv, dans, idrett og andre bevegelsesaktivitetar, og gjera seg nytta av dette i undervising i kroppsøving

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeida med mangfald og ulikskap i kroppsøving
 • kan bidra til å sjå kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfaglege perspektiv

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studenten møter varierte og profesjonsretta arbeids- og læringsformer i emnet. Det vil være førelesingar, praktiske øktar, eigenaktivitet og forpliktande samarbeid i ulike gruppestorleiker.

Arbeidskrav

 • Det vil vere krav om frammøte knytt til nokon av dei obligatoriske læringsaktivitetane.
 • Delta på turar/ekskursjonar 
 • Fag 2: Akademisk tekst: Studentane presenterer ein fagleg artikkel på eit seminar.

Semesterplanen vil gi retningslinjer for arbeidskrava. I samband med ekskursjonar må studentar ved HVL vera førebudd på å betale ein eigenandel. Det vert lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Vurderingsform

Ein praktisk eksamen der studenten skal planlegga, gjennomføra og deretter reflektera over eit undervisingsopplegg.

Karakterskala A-F, der F er ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel