Hopp til innhald

Studieplan - Masterstudium IKT i læring

Hausten 2019

Dette er eit profesjonsbasert, høgare grads studium, med basis i lærarutdanninga og eit fagmiljø med over 20 års erfaring med utvikling, utprøving og forsking innan IKT og læring.

Tittelen på studietilbodet, IKT i læring, indikerer at det er bruk, integrering og utnytting av IKT i læringssamanheng som er det sentrale målet for studiet. Studiet har og som mål å gi vitskapelig grunnlag for forsking og utvikling innan IKT i læring, og kvalifisera til opptak til eit dr.gradsstudium.

Læringsutbytte

Studenten skal ha (kunnskaper):

  • inngående kunnskap om og innsikt i sentrale pedagogiske spørsmål som gir perspektiv på bruk av digitale verktøy
  • praktisk og teoretisk kunnskap om fasene i et forskningsprosjekt

 

Etter fullført studium skal studenten kunne (ferdigheter):

  • analysere og vurdere digitale læringsressurser til bruk i barnehage og skole
  • formulere forskningsspørsmål og relatere disse til aktuelle forskningsmetoder
  • analysere og reflektere kritisk over digitale verktøy sin plass i undervisning og opplæring
  • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

 

Fullført studium vil kvalifisere til bl.a. (generell kompetanse):

  • endringskompetanse for arbeid med digitale verktøy
  • teoretisk og praktisk erfaring med både forskning og utviklingsarbeid

Arbeidsformer

Førelesningar, seminar, nettbaserte ressursar