Hopp til innhald

Studieplan - Masterstudium IKT i læring

Hausten 2020

Dette er et profesjonsbasert, høyere grads studium, med basis i lærerutdanningen og et fagmiljø med over 20 års erfaring med utvikling, utprøving og forskning innen IKT og læring.

Masterutdanningen IKT i læring er en moderne lærerutdanning som gir deg en etterspurt kompetanse i bruk av digitale verktøy. Du får en solid kompetanse og kvalifikasjon for å arbeide som lektor i grunnopplæringen (1. - 13. klassetrinn). Med Kunnskapsløftet og økende bruk av IKT ellers i samfunnet, er behovet for arbeidskraft med pedagogisk IKT-kompetanse svært stort. Tidligere studenter ved HVL arbeider i dag på høgskoler, universiteter, i grunnskolen og på videregående skoler. Studiet rekrutterer også arbeidskraft for andre offentlige og private næringslivsprosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal ha

  • inngående kunnskap om og innsikt i sentrale pedagogiske spørsmål som gir perspektiv på bruk av digitale verktøy
  • praktisk og teoretisk kunnskap om fasene i et forskningsprosjekt

Ferdigheter

Etter fullført studium skal studenten kunne 

  • analysere og vurdere digitale læringsressurser til bruk i barnehage og skole
  • formulere forskningsspørsmål og relatere disse til aktuelle forskningsmetoder
  • analysere og reflektere kritisk over digitale verktøy sin plass i undervisning og opplæring
  • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Fullført studium vil kvalifisere til bl.a.

  • endringskompetanse for arbeid med digitale verktøy
  • teoretisk og praktisk erfaring med både forskning og utviklingsarbeid

Innhald

Tittelen på studietilbudet, IKT i læring, indikerer at det er bruk, integrering og utnytting av IKT i læringssammenheng som er det sentrale målet for studiet; og ikke et studium i teknologi og i læringsteori som egne disipliner. Studiet kan utgjøre fjerde året i lærerutdanningen pluss et (femte) påbygningsår av et samlet studium frem til mastergrad i IKT i læring.

Den generelle målsettingen for studiet er todelt: Det tar sikte på å være et faglig eller tverrfaglig studium på høyere nivå for pedagoger/lærere, hvor integrering og utnyttelse av IKT i pedagogisk praksis og teori står sentralt. Studiet skal også gi et vitenskapelig grunnlag for forskning og utvikling innen IKT i læring, og kvalifisere for opptak til et PhD-studium.

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, nettbaserte ressurser