Hopp til innhald

Studieplan - Kjemi

Hausten 2013

Gjelder 2012 - 2013

Utdanningen i kjemifag er et av studieprogrammene i ingeniørfag ved Høgskolen i Bergen. Studiet er primært lagt opp som en 3-årig profesjonsutdanning med stor vekt på praktiske laboratoriearbeider og prosjektoppgaver. Fagene det undervises i skal være verktøy for praktisk bruk av kjemifaget i industriell sammenheng og i offentlig forvaltning, samtidig som det skal gi et godt utgangspunkt for videre studier til mastergrad innen fagfeltet både ved norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Bachelorstudiet i kjemifag følger rammeplanen for ingeniørutdanning, og har derfor i tillegg til de aktuelle tekniske fagene også et vesentlig innslag av real- og samfunnsfag slik som rammeplanen krever. Fagplanen, mål og faglig innhold i kjemifagene, er utformet slik at målene i rammeplanen for ingeniørutdanningen i størst mulig grad er fulgt opp. Teknisk utstyr og metoder endres raskt. I studiet legges det derfor vekt på å gi studentene grunnleggende kunnskaper i de kjemiske basisfag samt praktisk øving i bruk av moderne dataverktøy for å gi dem et fundament av kunnskaper som er av varig verdi. Det er også et mål at kjemiingeniøren skal ha kunnskaper om ledelse og organisasjon slik at han/hun kan bidra til samarbeid på alle plan i organisasjonen gjennom god skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Innhald

Studieprogrammet Kjemi tilbyr tre studieretninger:

Prosessteknologi

Vann- og miljøteknologi

Analyseteknologi

I samarbeid med industribedrifter i Bergensregionen er det utarbeidet en studieretning innen prosessteknologi som er spesielt rettet mot petroleumsindustrien på Vestlandet. Studiet skal gi deg gode kunnskaper om prosesskjemi og virkemåte til prosessutstyr, spesielt utstyr som brukes i olje- og gassindustrien. Tekniske beregninger innen prosesskjemi/kjemiteknikk utføres i dag nesten utelukkende ved hjelp av dataprogram. Sentralt i studieopplegget for prosessteknologisk studieretning er derfor bruk av simuleringsprogram til tekniske beregninger. Kjemiutdanningen har lisenser for bruk av simuleringsprogrammet HYSIS, og studentene vil få opplæring i bruk av dette programmet. Studieretningsfagene skal gi studentene gode kunnskaper i mekaniske enhetsoperasjoner som rørstrøm, varmeoverføring og mekanisk rensing av vann og luft. I tillegg skal kursene gi kunnskaper om fysikalske enhetsoperasjoner som destillasjon, gassabsorbsjon og dekantering. Slike enhetsoperasjoner er viktige elementer i prosessering av olje til salgbare produkter. De fleste industriprosesser er i dag fullstendig automatiserte. Studietilbudet inneholder derfor et grunnleggende fag i prosesstyring og automatisering.

Studieretningen i vann- og miljøteknologi har fokus på miljø og bærekraftig utvikling innen akvakultur, vannforsyning og avløpsbehandling. Disse problemstillingene er sentrale for blant annet havbruksnæringen, som er en viktig næring ikke minst på Vestlandet og som det legges opp til et nært samarbeid med. Tar du denne studieretningen kan du også arbeide med drikkevannforsyning, renseteknologi og miljøovervåking av vassdragene våre. Det legges vekt på aktive læringsformer i akvalaboratoriet og i praksisfeltene.

Studieretningen i analyseteknologi blir gitt i samarbeid med Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen. Fordypningen vil her være mot analytisk kjemi og spesielt mot uorganisk kjemi og analyse.

Arbeidsformer

Kjemistudiet er en kombinasjon av teori gjennomgått på forelesninger, oppgaveløsning og mye praktisk arbeid på kjemilaboratorier. Gjennom laboratoriearbeidet skal studentene prøve ut prinsipper som er omtalt i forelesningene I tillegg blir en kjent med mange ulike typer utstyr og instrumentering. Dette er nødvendig for at utdanningen skal bli yrkesrettet. I de fleste emner er det obligatoriske arbeider (forprøver) med rapporter, labjournaler e.l. som skal leveres inn. Oppgaver og annen viktig informasjon om de enkelte emner legges ut på skolens webbaserte studiestøttesystem, men eksempler og annet hjelpmateriell blir ofte bare lagt/delt ut i klasserommet eller auditoriet der undervisningen foregår.

I tilknytning til kjemilaboratoriene er det tilgang på datamaskiner. For øvrig legges det opp til at studentene kan bruke sine egne PC-er i klasserom og grupperom ved bruk av trådløst nettverk.

Etter avtale med faglærerne vil det bli arrangert ekskursjoner. Skolen dekker generelt ikke studentenes utgifter til ekskursjoner.

Av sikkerhetsmessige grunner plikter studentene å møte opp i de timer hvor laboratorieøvelser blir gjennomgått.

Vurderingsformer

De fleste emner har avsluttende skriftlig eksamen med bokstavkarakter, og i tillegg er det forprøver som må være bestått. Noen emner har delprøver eller prosjektoppgave underveis i semesteret som teller med i sluttkarakteren i tillegg til en avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen. Detaljert informasjon om dette er gitt i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne.

Internasjonalisering

Det er lagt til rette for at en kan ta 4. semesteret av utdanningen ved Cape Peninsula University of Technology i Cape Town. Det er ellers spesielt lagt til rette for studieopphold i utlandet i 6. semester i forbindelse med hovedprosjektarbeidet. Studenter som planlegger utenlandsopphold bør kontakte instituttet i god tid for å få avklart hvordan utenlandsstudiet kan passes inn i utdanningens fagplan.

Organisering

Bachelorstudiet til kjemiingeniør er treårig, og hvert studieår er inndelt i to semester. I hvert semester tar en normalt 3-4 fag på til sammen ca. 30 studiepoeng.

Alle studenter har felles opplegg i de to første studieårene. I 5. og 6. semester av studiet blir studentene fordelt på de to studieretningene primært ut fra eget ønske.

I 6. og avsluttende semester vil undervisningen i noen fag være "komprimert" til ca. ti uker, slik at eksamen avlegges omtrent midt i semesteret. Dette frigjør tid til arbeid med hovedprosjektet og evt. utenlandsstudier i siste halvdel av semesteret. Hovedprosjektet har et omfang på 15 studiepoeng, og arbeidet kan foregå ved høgskolen eller ute i en bedrift eller institusjon som høgskolen samarbeider med.

Matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag
Etter rammeplanen skal det i studiet være minst 25 studiepoeng matematikk og statistikk, og 10 studiepoeng fysikk. Ved kjemiutdanningen er en del av innholdet i disse grunnlagsfagene felles med de andre ingeniørutdanningene ved høgskolen, men mye av lærestoffet og eksemplene er også spesielt tilpasset de kjemifagene som utgjør hoveddelen av fagplanen. Grunnlagsfagene "Datateknikk" og "Kjemi og miljø" er integrert i de enkelte kjemifagene.

Samfunnsfag
I studiet skal inngå 15 studiepoeng samfunnsfag. Fagplanen for kjemi omfatter på dette området emner som økonomi, organisasjon og ledelse, prosjektstyring, kvalitetskontroll, innovasjon og entreprenørskap.

Tekniske fag
Dette er hovedfagene i studiet som utgjør over halvparten av de 180 studiepoengene som en bachelorgrad omfatter. Disse fagene omfatter grunnleggende kjemifag som generell kjemi, organisk kjemi og fysikalsk kjemi, kjemiske "verktøysfag" som kjemometri og instrumentell analyse samt de kjemiske fordypingsfagene innen de to studieretningene.

Valgfag
Her kan studentene i utgangspunktet velge fritt ett eller to fag på til sammen 10 studiepoeng helt uavhengig av det studieprogram han/hun tar sikte på å fullføre. Valgfagene kan brukes til å oppnå større bredde ved å velge fag under andre studieprogram ved avdelingen, under andre avdelinger ved høgskolen, eller fag fra andre utdanningsinstitusjoner i inn- eller utland som ikke overlapper med noen av de andre emnene under studieprogrammet. Valgfagpoengene kan også brukes til å oppnå større fordypning eller spesialisering ved å ta ekstra kjemifag ut over minimumskravene i fagplanen. Spesielt innen studieretningen vannkvalitet og miljø i akvatiske systemer anbefales det å følge anbefalte valgfag i fagfordelingsplanen.

Hovedprosjekt
Hovedprosjektet er en selvstendig metode- og problemorientert oppgave med utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem der det kreves kunnskaper og ferdigheter fra sentrale områder i studiet som studentene har vært gjennom i løpet av de 5 første semestrene. Oppgaven kan være et samarbeid med en bedrift eller en offentlig etat, eller den kan inngå i utdanningens satsing på forskning og utvikling. Hovedprosjektet er normalt et samarbeid mellom tre studenter.

For å få starte på arbeidet med hovedprosjektet må man ha bestått eksamen i minst 110 studiepoeng, inkludert alle fag i 1. studieår. Dispensasjon fra denne regelen kan gis etter gjennomført utdanningssamtale.

Pensum

Pensumlitteraturen i emnebeskrivelsene er gitt med forbehold og kan endres like fram til semesterstart. Endelig litteraturliste kunngjøres av faglærer i hvert enkelt emne når undervisningen starter.