Hopp til innhald

Studieplan - Matematikk 1, 5.-10. trinn

Hausten 2016

Matematikk 1 er rettet mot lærere som underviser på 5.- 10. trinn. Studiet bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn. Gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet i regi av Utdanningsdirektoratet kan studenten fordype seg videre og kvalifisere seg for masterstudier i matematikkdidaktikk.

Matematikk 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Emne 1: Lærerrollen og undervisningsmetoder i matematikkfaget. Emne 2: Elevens kunnskapsgrunnlag og tilpasset opplæring i matematikkfaget. Emne 1 blir undervist i høstsemesteret, og emne 2 blir undervist i vårsemesteret. Begge emnene blir avsluttet med en eksamen.

Emne 1 har fokus på matematikklærerrollen og matematikkfagets undervisningsmetoder. Dette inkluderer språk og kommunikasjon i matematikkfaget, ulike undervisningsformer og læringsteorier knyttet opp mot matematikkfaget. Digitale verktøy vil ha en sentral plass i emnet. De matematiske temaene er geometri, måling, statistikk og sannsynlighet.

I emne 2 er elevers kunnskapsgrunnlag og tilpasset opplæring didaktiske fokusområder. Det arbeides med temaer som matematikkmestring, vurdering og undervisning knyttet opp mot matematikk. De matematiske temaene er tallære, algebra og funksjonslære.

Organisering

Matematikk 2 er nett- og samlingsbasert med todagers samlinger tre ganger per semester. Samlingene finner sted ved Høgskolen i Bergen. Studentene skal levere inn et bestemt antall obligatoriske arbeidskrav mellom samlingene per semester.

Læringsplattformen Itslearning blir benyttet til å legge ut leksjoner og arbeidsoppgaver mellom samlingene. Det forventes at studentene er aktive på læringsplattformen.