Hopp til innhald

Studieplan - Matematikk 2, 5.-10. trinn

Hausten 2015

Matematikk 2 er et studium for lærere som ønsker å fordype seg videre i fagdidaktisk teori og matematikkfaglige emner som er relevant for 5.- 10. trinn. Studiet bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn, som foreskriver at studenten skal fordype seg i noen av temaene fra matematikk 1 og være mer konsentrert og forskningsrettet. Matematikk 2 er derfor basert på utvalgt didaktisk forskning og teori, inkludert forskningstilnærminger til egen praksis.

Studiet inngår i satsingen "Kompetanse for kvalitet og følger krav stilt i Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025" (Utdanningsdirektoratet).

Målsettingen med studiet er å styrke lærernes matematikkfaglige og didaktiske grunnlag for planlegging, gjennomføring, kritisk vurdering og videreutvikling av matematikkundervisning på 5.-10. trinn i grunnskolen etter gjeldende læreplan.

Studiet er delt inn i to emner, hvert på 15 studiepoeng, Emne 1: Tilpasset opplæring og undersøkende tilnærming til matematikkfagets byggesteiner og tenkemåter, og Emne 2: Danningsperspektiver på matematikkfaget. Emne 1 blir undervist i høstsemesteret, og emne 2 blir undervist i vårsemesteret. Begge emnene blir avsluttet med egen eksamen.

Emne 1 har fokus på matematikkfagets byggesteiner og tenkemåter og studeres som grunnlag for å kritisk vurdere, tilpasse og videreutvikle matematikkundervisningen etter gjeldende læreplaner og i tråd med relevant forskning. Emne 1 retter seg spesielt inn mot fagområdene tallære, algebra og geometri, men vil også berøre emner som kombinatorikk og sannsynlighetsteori.

Emne 2 har fokus på matematikkfagets bruk og betydning i samfunnet og modellbegrepet sees som overbyggende for emnet. I emnet studeres matematiske modellers rolle i faglig prosess og danningsrelaterte perspektiv (Kritisk demokratisk kompetanse). Emne 2 retter seg spesielt inn mot fagområdene statistikk og sannsynlighetslære, og funksjonslære - matematisk analyse.

Organisering

Matematikk 2 er nett- og samlingsbasert med todagers samlinger tre ganger per semester. Samlingene finner sted ved Høgskolen i Bergen. Studentene skal levere inn et bestemt antall obligatoriske arbeidskrav mellom samlingene per semester.

Læringsplattformen Itslearning blir benyttet til å legge ut leksjoner og arbeidsoppgaver mellom samlingene. Det forventes at studentene er aktive på læringsplattformen.