Hopp til innhald

Studieplan - Master i klinisk fysioterapi

Hausten 2014

Mastergradsstudium i klinisk fysioterapi med fordypningsmuligheter innen

 • Fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser
 • Fysioterapi ved muskel- og skjelettlidelser med hovedvekt på revmatiske og ortopediske lidelser

Ikke-smittsomme sykdommer utgjorde den største helsebyrden i Norge i 2013. I denne kategorien finner vi muskelskjelettlidelser, som er hovedårsak til sykefravær og uføretrygding i Norge. Tilstander som tradisjonelt har vært kirurgens domene, som senesmerter, leddslitasje og ryggsmerter, viser seg i mange tilfeller å respondere godt på fysioterapi, og fysioterapi har i svært mange tilfeller lavere samfunnsøkonomiske omkostninger enn kirurgi. En annen kategori av ikke-smittsomme sykdommer er hjerte-og lungelidelser. Hjertesykdommer er fremste dødsårsak i Norge, og manglende fysisk aktivitet er en av de fremste årsakene til dette. Som spesialister i veiledet fysisk aktivitet har fysioterapeuter stor betydning i arbeidet med forebygging og behandling av hjerte-og lungelidelser. Forekomsten av muskelskjelettplager og hjerte-/lungesykdommer antas å øke i årene som kommer.

Samfunnsutviklingen har gitt oss levevaner som i større grad enn før medfører stillesitting og bevegelser med lite variasjon. For å møte utfordringene forbundet med en aldrende befolkning og med økende forekomst av sykdommer som skyldes levevaner, er det behov for fysioterapeuter med god klinisk kompetanse, selvstendig vurderingsevne, oppdaterte kunnskaper fra forskning og refleksjonsevne om egen rolle og kompetansebakgrunn. Ved mastergradsstudiet i klinisk fysioterapi, med fordypningsmuligheter innen hjerte-og lunge lidelser eller muskelskjelettlidelser vektlegges solide kunnskaper og ferdigheter innen undersøkelse, diagnostikk, forebygging og behandling. Kandidatene gjør seg kjent med relevant og ny forskning, og får egen erfaring som forskere ved skriving av mastergradsoppgave. Kandidatene kvalifiserer seg til selvstendige roller i spesialist- og primærhelsetjeneste, til faglige ledere, til ledere i tverrfaglige team og pådrivere for kvalitetsarbeid. En mastergrad er et nødvendig skritt på veien til utvikling av forskningskompetanse. Studiet kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram

Læringsutbytte

Hovedmålet med studiet er å bidra til en bedre helsetjeneste for pasienter med hjerte- og lungelidelser eller muskelskjelettlidelser med spesiell vekt på revmatiske og ortopediske lidelser, ved å utdanne fysioterapeuter på mastergradsnivå med fordypning innen fagfeltene. Mennesket er innfallsvinkel for studiet, som kropp, erfaringsbærer, aktør og samhandler. Kjønn og kultur sees på som viktig for hvordan mennesker handler og samhandler. Studiet utdanner kandidater med evne til faglig refleksjon og høye yrkesetiske, faglige og vitenskapelige standarder og verdier.

En kandidat med fullført mastergrad i klinisk fysioterapi skal kunne:

Kunnskaper:

 • ha bred generell kunnskap innenfor klinisk fysioterapi og dybdekunnskap innenfor fordypningsområdet
 • vurdere teorier, undersøkelses- og behandlingsmetoder, klassifikasjonsmåter og fortolkningsrammer innenfor fagområdet på en analytisk måte.

Ferdigheter:

 • ha spesialisert handlingskompetanse i undersøkelse, forebygging, behandling, habilitering og rehabilitering av pasienter med hjerte- og lungelidelser/ muskel- og skjelettlidelser med spesiell vekt på revmatiske og ortopediske lidelser
 • gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende vitenskapelige krav til gyldig kunnskap og forskningsetiske normer

Generell kompetanse

 • vise evne til analytisk og kritisk tenkning i vurdering, valg, planlegging og utøvelse av klinisk fysioterapi til pasienter med problemer innen fordypningsområdene
 • samhandle med pasienter/brukere, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved planlegging, iverksetting og organisering av fysioterapitiltak
 • anvende faglige kunnskaper på en reflektert måte, og kan forholde seg kritisk og undersøkende til egen faglig praksis
 • arbeide kunnskapsbasert, og implementere best tilgjengelig kunnskap i praksisfeltet.
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • bidra til innsikt og kompetanse i samarbeid slik at pasientens fysioterapitilbud ses i en tverrfaglig sammenheng og på tvers av tjenestenivåene
 • ha innsikt i fagets og utdanningens plass i og relevans for samfunnet
 • bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

Praksis

Praksisstudiene i spesialist- og kommunehelsetjenesten på til sammen 10 uker vil bli lagt til andre og tredje semester. Hovedvekt vil legges på en dypere innsikt innen tjenestenivåene i helsetjenesten, og på evaluering og begrunnelse av klinisk praksis samt endringspåvirkning i praksisfeltet. Studentene vil få øvelse innen klinisk ferdighetstrening i praksis og under samlinger ved høgskolen. I tredje semester skal kasuistikk fra praksis innleveres som individuell eksamensoppgave.

Arbeidsformer

Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studentene tar medansvar både for egen og medstudenters faglige utvikling og læring. Studiet er derfor lagt opp for arbeid både individuelt og i gruppe. Arbeidsformene i studiet veksler mellom forelesninger, seminarer, ferdighetstrening, gruppearbeid i løpet av samlingene eller på nett, interaktive kunnskapstester, veiledning og praksisstudier. Kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og fagutøvelse vektlegges. Studentene skal jobbe med praksisnære problemstillinger og få erfaring med å føre kunnskap tilbake til praksisfeltet. Det skal legges til rette for at studentene deltar i fagutviklings- og forskningsprosjekter ved høgskolen og i klinikken. It´s learning brukes som studiestøttesystem.

Internasjonalisering

Studenter på mastergradsstudium i klinisk fysioterapi kan reise på utveksling til Duke University i USA og til europeiske samarbeidspartnere. Det kan også legges til rette for et opphold hos våre internasjonale samarbeidspartnere i forbindelse med mastergradsoppgaven.

Organisering

Studiet er organisert som et fulltidsstudium over 2 år med 120 studiepoeng fordelt på fire semestre. Timeplanlagt fellesundervisning organiseres i ukesamlinger ved høgskolen. Første året får studentene teoretiske basiskunnskaper og praktiske ferdigheter relatert til fysioterapi for pasientgrupper innen masterstudiets fordypninger. Studentene skal få en forutsetning til å forstå ulike perspektiver på kropp, funksjon, helse, sykdom og kommunikasjon samt tilegne seg kunnskap innen treningslære og forskningsmetodikk. Andre året skal i hovedsak disponeres til valgfri klinisk retning og til mastergradsoppgaven. Praksisstudiene på 10 uker vil tidsmessig bli lagt til periodene mellom ukesamlingene i andre og tredje semester. Studentene følger emner i den rekkefølgen de er satt opp i fagplanen. Når ett emne er gjennomført forventes det at studenten bringer denne kunnskapen med seg til nye læringssituasjoner og integrerer den i det videre studiearbeidet. Alle tidligere emner må være bestått før mastergradsoppgaven kan innleveres for endelig vurdering. Forventet ukentlig arbeidstid i fulltidsstudium er 40 timer