Hopp til innhald

Studieplan - Master i klinisk fysioterapi

Hausten 2018

Helseproblemer knyttet til muskel- skjelett, psykisk helse, og hjerte og lungelidelser er noen av vår tids største helseproblemer. Sammensatte og komplekse tilstander er økende. Dette stiller stadig større krav til helsetjenestene. Fysioterapi er sentral i helsefremmende tiltak, forebygging, undersøkelse og behandling av disse helseproblemene. Gjennom master i klinisk fysioterapi kan fysioterapeuter utvikle spesialisert klinisk og forskningsmessig kompetanse innen følgende tre studieretninger:

 • Fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser
 • Fysioterapi ved muskel- skjelett, revmatiske og ortopediske helseproblemer
 • Fysioterapi ved psykiske og psykosomatiske helseproblemer

Samfunnsutvikling, teknologiske endringer, økende levealder og endrede levevaner, i et flerkulturelt samfunn, har stor betydning for sykdomsbildet som preger oppgavene helsevesenet står overfor. Dette krever fysioterapeuter med gode kliniske ferdigheter, selvstendig vurderingsevne, oppdaterte kunnskaper fra forskning og refleksjonsevne om egen rolle og kompetanse.

Hovedmålet med studiet er å bidra til en bedre helsetjeneste ved å utdanne fysioterapeuter på mastergradsnivå med fordypning innen fagfeltene i mastergradens studieretninger. Kandidatene skal bli gode klinikere og gode akademikere. Gjennom oppøving av en kritisk analytisk holdning og teoretisk skolering vektlegges solid faglig, klinisk og forskningsbasert kompetanse. Kandidatene gjør seg kjent med relevant og ny forskning, og får egen erfaring med ulike prosesser ved forskningsarbeid gjennom å skrive masteroppgave.

Studiets innfallsvinkel er mennesket som kroppslig erfaringsbærende og samhandlende aktør. Kroppen belyses som sammensatt fenomen, og helse- og funksjonsproblemer drøftes ut fra ulike teoretiske perspektiv. Studiet legger vekt på samspillet i behandlingssituasjonen og refleksjon om fysioterapi som relasjonell virksomhet. Kommunikasjon, makt og avmakt tematiseres, og kliniske og etiske aspekter ved pasientdeltakelse analyseres. Alder, kjønn og kultur sees på som viktig for hvordan mennesker handler og samhandler. Studiet utdanner kandidater med evne til faglig refleksjon og sterke yrkesetiske, faglige og vitenskapelige kriterier og verdier. Kandidatene vil være godt kvalifisert til både klinisk arbeid og praksisnær forsknings- og fagutviklingsarbeid.

Kandidatene kvalifiserer seg til ulike roller/arbeidsoppgaver i spesialist- og primærhelsetjenesten, som faglige ledere, ledere i tverrfaglige team og pådrivere for fagutvikling og kvalitetsarbeid. En mastergrad er et nødvendig skritt på veien til utvikling av forsknings- og spesialistkompetanse. Studiet kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram.

 

Studieretning fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser

Fysioterapi er sentralt i behandling av pasienter med hjerte- og lungelidelser i et livsløpsperspektiv. Forskjellige fysioterapitiltak kan gi bedre livskvalitet, bedret funksjon, bidra til en mer aktiv livsstil, være livsforlengende og som et resultat gi en samfunnsøkonomisk gevinst. Gjennom studieretningen skal studentene utvikle kompetanse innen fysioterapi relatert til pasienter med hjerte- og lungelidelser i akutt og kronisk fase. Studieretningen skal kvalifisere til spesialisert og utvidet kompetanse i veiledning, forebygging, undersøkelse, behandling, habilitering og rehabilitering relatert til disse lidelsene.

 

Studieretning fysioterapi ved muskel- skjelett, ortopediske og revmatiske helseproblemer

Fysioterapeuter har en sentral rolle i arbeidet med mennesker med muskel- skjelett, ortopediske og revmatiske helseproblemer: De gjør funksjonsvurderinger, og tilbyr forebyggende og rehabiliterende behandling, som blant annet kan gi redusert smerte, bedre funksjon og høyere deltakelse i arbeidslivet. Masterstudentene innen denne studieretningen har avansert kompetanse innen undersøkelse og behandling av pasienter med muskel-skjelett, ortopediske og revmatiske helseproblemer både innen primær- og spesialisthelsetjenesten. Studentene kan orientere seg om relevant forskning, innta fremskutte posisjoner innen fagutvikling, og være en viktig bidragsyter med ikke-kirurgiske behandlingsalternativer for tilstander som tradisjonelt har hatt ortopedisk kirurgi som førstevalg og/eller i forbindelse med postoperativ rehabilitering.

 

Studieretning fysioterapi ved psykiske og psykosomatiske helseproblemer

Fysioterapi er sentralt i behandling av pasienter med helseproblemer der spenningstilstander, langvarige muskel- skjelettproblemer, traumer, psykiatriske og psykosomatiske lidelser kan være sammensatt og sammenvevd i varierende grad. Med utgangspunkt i den fysiske kroppen som funksjonell enhet og kilde til livsutfoldelse, innsikt og meningssammenheng kan fysioterapibehandling bidra til mindre plager og bedre funksjon. Gjennom fordypningen utvikler studentene spesialisert kompetanse i å tilpasse konkret kroppslig fysioterapi behandling og sansevár terapeutisk holdning og livsutfoldelse. Det legges stor vekt på kunnskap, refleksjon, kommunikasjon og relasjonell kompetanse i terapeutisk samhandling med sårbare pasienter.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskaper:

Kandidaten ...

 • har inngående kunnskap innenfor klinisk fysioterapi og dybdekunnskap i sin studieretning
 • kan anvende teorier, helsefremmende tiltak, undersøkelses- og behandlingsmetoder, klassifikasjonsmåter og fortolkningsrammer innenfor fagområdet på en analytisk måte
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap på en kritisk og analytisk måte

 

Ferdigheter:

Kandidaten ...

 • har spesialisert kompetanse i helsefremming, forebygging, undersøkelse, behandling og (re-) habilitering av pasienter i sin studieretning
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende vitenskapelige krav til gyldig kunnskap og forskningsetiske normer

 

Generell kompetanse:

Kandidaten ...

 • kan bidra til analytisk og kritisk tenkning i vurdering, valg, planlegging og utøvelse av klinisk fysioterapi til pasienter med problemer innen valgte studieretning
 • kan samhandle med pasienter/brukere, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved planlegging, iverksetting og organisering av fysioterapitiltak
 • kan anvende og reflektere over teorier, helsefremmende tiltak, undersøkelse og behandling, og kan forholde seg kritisk og undersøkende til egen faglig praksis
 • kan arbeide kunnskapsbasert
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan bidra til innsikt og kompetanse slik at pasientens fysioterapitilbud ses i en tverrfaglig sammenheng og på tvers av tjenestenivåene
 • kan formidle fagets og utdanningens plass i og relevans for samfunnet
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

Praksis

Studenter på studieretning Fysioterapi ved hjerte og lungelidelser og studieretning Fysioterapi ved muskel-, skjelett-, revmatiske og ortopediske helseproblemer gjennomfører i løpet av 2. og 3. semester 10 uker veiledet praksis.

 

Studenter på Fysioterapi ved psykiske og psykosomatiske helseproblemer gjennomfører i løpet av 2.-5. semester 10 uker veiledet praksis.

 

Praksisstudiene gjennomføres i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Hovedvekt vil legges på en dypere innsikt innen tjenestenivåene i helsetjenesten, og på evaluering og begrunnelse av klinisk praksis samt utviklingsmuligheter i praksisfeltet.

 

Det er utarbeidet en egen plan for praksis hvor det gis nærmere informasjon om praksisstudiet. Heftet er tilgjengelig på Canvas.

 

Det er 90% obligatorisk nærvær i praksis.

Arbeidsformer

Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studentene tar medansvar både for egen og medstudenters faglige utvikling og læring. Studiet er derfor lagt opp for arbeid både individuelt og i gruppe. Arbeidsformene i studiet veksler mellom forelesninger, nettbasert undervisning, seminarer, ferdighetstrening, gruppearbeid i løpet av samlingene eller på nett, interaktive kunnskapstester, veiledning og praksisstudier.

Kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og fagutøvelse vektlegges. Studentene skal jobbe med praksisnære problemstillinger og få erfaring med å føre kunnskap tilbake til praksisfeltet. Det skal legges til rette for at studentene deltar i fagutviklings- og forskningsprosjekter ved høgskolen og i klinikken. Canvas brukes som studiestøttesystem.

Vurderingsformer

Studentene vil møte individuelle vurderingsformer som hjemmeoppgave, hjemmeeksamen og muntlig presentasjon. Studentene på studieretning fysioterapi ved psykiske og psykosomatiske helseproblemer vil også møte vurderingsformen praktisk eksamen.

Internasjonalisering

Studenter på mastergradsstudium i klinisk fysioterapi kan reise på utveksling til Duke University i USA og til europeiske samarbeidspartnere. Det kan også legges til rette for et opphold hos våre internasjonale samarbeidspartnere i forbindelse med masteroppgaven.

samarbeidspartnere i forbindelse med mastergradsoppgaven.

For mer informasjon se Reglement for utveksling.

Organisering

Organisering av de tre studieretningene:

 1. Studieretning fysioterapi ved hjerte og lungelidelser

2-årig fulltidsstudium, 120 studiepoeng

 1. Studieretning fysioterapi ved muskel-, skjelett-, revmatiske og ortopediske helseproblemer

2-årig fulltidsstudium, 120 studiepoeng

 1. Studieretning fysioterapi ved psykiske og psykosomatiske helseproblemer

3-årig deltidsstudium, første år 100%, andre og tredje år50%, 120 studiepoeng

 

Undervisningen organiseres i ukesamlinger ved høgskolen. Inntil tre ukesamlinger i semesteret, hver på 2 uker. Praksisperioder vil finne sted mellom ukesamlingene.

Første studieår

Studentene tilegner seg teoretiske basiskunnskaper og praktiske ferdigheter relatert til fysioterapi for pasientgrupper innen masterstudiets studieretninger. Studentene skal tilegne seg forutsetninger for å forstå ulike perspektiver på kjønn, kropp, funksjon, helse, sykdom og kommunikasjon. Vitenskapsteori og forskningsmetodikk er organisert som nettkurs.

Noen emner og deler av øvrig undervisning vil være felles for de ulike studieretningene. I tillegg kommer emner tilknyttet studieretningen.

Andre studieår

Studentene arbeider med masteroppgaven i tillegg til emner tilknyttet studieretningen.

Tredje studieår

Studenter på studieretning Fysioterapi ved psykiske og psykosomatiske helseproblemer arbeider med masteroppgaven i tillegg til emner tilknyttet studieretningen.

Studentene følger emner i den rekkefølgen de er satt opp i utdanningsplanen. Når ett emne er gjennomført forventes det at studenten bringer denne kunnskapen med seg til nye læringssituasjoner og integrerer den i det videre studiearbeidet. MAMET500 og MAFYS240 må være bestått før studenten kan begynne på masteroppgaven.

Alle øvrige emner må være bestått før masteroppgaven kan innleveres for endelig vurdering. Forventet ukentlig arbeidstid i fulltidsstudium er 40 timer.