Hopp til innhald

Studieplan - Master i Klinisk helse- og omsorgsvitenskap

Hausten 2016

Studiet har en obligatorisk (modul 1, 30 sp) og en profilbasert del (modul 2, 30 sp), samt masteroppgave, inklusiv vitenskapsteori og metode (modul 3, 60 sp). 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte :

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om helse- og omsorgsvitenskap som grunnvitenskap og anvendt vitenskap
 • har dybdeinnsikt i et spesifikt fagområde innen helse- og omsorgsvitenskap
 • har inngående kunnskap om hermeneutisk kunnskapsgrunnlag i forskning og klinisk praksis
 • har inngående kunnskap om relevante forskningsmetoder  
 • har inngående kunnskap om forskningsetikk

 

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan analysere faglige problemstillinger i lys av helse- og omsorgsvitenskap
 • kan anvende helse- og omsorgsvitenskaplig viten og kunnskap på nye områder innenfor sitt fagområde
 • kan analysere helse- og omsorgsvitenskaplige teorier, fortolkninger og metoder
 • kan anvende klinisk helse- og omsorgvitenskaplig tenkning i samhandling med pasienter/brukere og pårørende
 • kan argumentere eksplisitt for omsorg basert på etiske grunnprinsipp 
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer.
 • kan utøve omsorg i sin faglige virksomhet

 

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan analysere helse- og omsorgsvitenskaplige problemstillinger
 • kan anvende helse- og omsorgsvitenskap i forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan identifisere forskningsetiske problemstillinger
 • kan skape innovasjon og nytenkning i klinisk praksis
 • kan kommunisere helse- og omsorgsvitenskaplige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet og i møte med andre disipliner

 

FoU-basering: Høyt nivå på pensumlitteratur. Foreleserne og veilederne har førstekompetanse/spisskompetanse ved egen institusjon og fra kompetansemiljø nasjonalt og internasjonalt. Studentene blir oppfordret til å skrive masteroppgave tilknyttet forskningsprogrammet Klinisk Helse -og Omsorgsvitenskap.

Innhald

 

 

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, skoleeksamen

Internasjonalisering

Det vil bli lagt til rette for at studenter kan ta deler av studiet ved andre læresteder i Norden eller Europa. I Norden er det særlig aktuelt med studentutveksling til avdeling for vårdvetenskap, Åbo Akademi i Vasa, Finland og Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige. I Europa samarbeider HSH med Canterbury Christ Church University.