Mann med skip i bakgrunnen.

Kompetanseløft for maritim næring

Etter- og vidareutdanning

Den maritime næringen står overfor en spennende omstilling med digitalisering, nye energiformer og krav om reduserte klimagassutslipp. Denne kurspakken er for deg som jobber i eller rundt den maritime næringen og ønsker å lære mer om dette!

Nettbasert / Samlingsbasert

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller Realkompetanse

  Om å søke opptak
  Du søker opptak på ett og ett kurs. Trykk knappen «Søk studieplass» eller gå inn via søknadsweb. Velg rad for «Videreutdanning og halvårsstudium». Etterpå velger du fra listen «Videreutdanning  vår 2024». Så velger du emnet du vil søke, trykk "legg til" og send søknad. 

  Om å søke opptak ved HVL

  Om å søke opptak til HVL

  En viktig forutsetning for fremveksten av en grønn maritim næring i Norge vil være tilgang på riktig kompetanse tilpasset ny teknologi og nye operasjonsmønstre.

  I denne kurspakken kan du ta ett eller flere kurs på 2,5 og 5 studiepoeng. Hvert kurs er på deltid over ett semester. 

  Målgruppe

  Kursene retter seg mot ansatte som seiler for rederi, jobber landbasert eller offshore, eller jobber opp mot den maritime bransjen. Den er også relevant for deg som bare er interessert i den maritime næringen. I søknaden må du oppgi bransjetilhørighet.

  Kursoversikt

  Vår 2024

  HYD800 - Innføring i hydrogenteknologi (OBS - endret oppstartsdato og dag)

  Planlagt oppstart  22. februar 2024 (OBS! Endret fra onsdag 21.2. til torsdag 22.2. Forelesningsdag er endret fra onsdag til torsdag).
  Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for gjennomføring av kurset

  Våren 2024 vert søkjarar frå maritim sektor prioritert ved opptak for HYD800, men alle blir anbefalt å søke. 

  • 5 studiepoeng
  • Kursavgift: gratis vår 2024
  • Søknadsfrist: 15. januar 2024
  • Opptak: Se mer informasjon øverst på siden
   Husk å oppgi bransjetilhørighet i søknaden
   Koden i Søknadsweb er 5517
  • Undervisingsform: Kurset blir undervist digitalt
  • Fagleg overlapp:
   MAS307 - Hydrogenteknologi - Reduksjon: 5 studiepoeng

  Samlingar
  Planlagt oppstart er torsdag 22. februar 2024 – (digitalt).
  Tidspunkt: Torsdagar 15:15 - 18:00. Det blir ca. 10 samlingar. 

  Innhald
  Kurset passar for deg som ønsker generell kunnskap om hydrogenteknologi, for eksempel ledere, politikere, økonomer, eller ansatte i administrative stillinger. Det er ikke nødvendigt med teknisk eller realfaglig bakgrunn.

  I kurset blir det gjort rede for produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen, for eksempel prosessene i dampreformering og PEM elektrolyse/brenselcelle. I tillegg blir det satt fokus på sikkerhet og hvordan sosial aksept påvirker utviklingen av teknologien. Emnet vil dekke bruk av hydrogen både i landbasert, maritim og industriell sektor.

  Målet med kurset er å gi deg som deltaker et helhetlig bilde av hvor teknologien er i dag og hva som er veien videre. 

  Les mer i emneplan for Innføring i hydrogenteknologi

  EVN1010 - Utfordringer og muligheter i maritim næring med hensyn til miljø og klima

  Innhold
  Dette kurset på 2,5 studiepoeng skal gi deg kunnskap om utfordringene som stilles til maritim næring med hensyn til miljø og klima. Noen av temaene som vil bli tatt opp i dette kurset er moderne fartøy og alternative drivstoff, offshore vind og bærekraft, tilgang på havbunnsmineraler samt cyberattak og sikkerhet.

  Se emneplan «EVN1010» for mer informasjon

  Oppstart og samlinger
  Det blir digitale samlinger i sanntid mandager kl. 19.00-21.00 følgende datoer i 2024:

  •  4. mars 
  • 11. mars
  • 18. mars
  • 25. mars 
  • 8. april 

  Du som student vil også få tilgang til noen forhåndsinnspilte forelesingsvideoer i løpet av kurset. 

  Søknadsfrist
  Fortløpende opptak

  EVN1011 - Tekniske utfordringer og muligheter som maritim næring står overfor

  Innhold
  Noen av temaene som vil bli tatt opp i dette kurset er valg av drivstoff for moderne fartøy, bevegelser av moderne fartøy, offshore vind og bevegelser av vindkraftanlegg, søk og redning i polare strøk samt hvordan myndighetene vil følge opp de nye utfordringene som maritim næring står ovenfor. Kurset er på 2,5 studiepoeng.

  Du bør ha bakgrunn fra realfag og tekniske fag.

  Se emneplan «EVN1011» for mer informasjon

  Oppstart og samlinger
  Det blir digitale samlinger i sanntid kl. 19.00-21.00 følgende datoer i 2024:

  • Tirsdag 5. mars 
  • Onsdag 13. mars
  • Tirsdag 19. mars
  • Tirsdag 26. mars
  • Tirsdag 9. april

  Du som student vil også få tilgang til noen forhåndsinnspilte forelesingsvideoer i løpet av kurset. 

  Søknadsfrist
  Fortløpende opptak

  EVN1017 - Innføring i risikoforståelse av kjemikalier om bord på skip

  Innhold:

  Jobber du i maritim næring og trenger kunnskap om hvordan du skal arbeide med kjemikalier på en trygg, sikker og bærekraftig måte? Sjøfartsdirektoratet peker på at den maritime næringen må ha fokus på å bedre risikoforståelse. Emnet gir innføring i hvordan man kan bidra til å trygge operasjonene ved kjemikaliehåndtering.

  Kjemikalier og forurensing på arbeidsplassen kan bestå av gasser, støv og røyk du kan puste inn og produkter du kan få på huden eller øynene. Noen av kjemikaliene kan føre til alvorlige helseproblem og sykdommer, som allergi, kreft, skade på hjerne, hjerte eller lunger, eller i verste fall død, og være årsak til sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Derfor er det viktig at du kan håndtere kjemikaliene på en sikker og forsvarlig måte, slik at arbeidsplassen er trygg for deg og dine kollegaer og du kan bidra til en bærekraftig utvikling.

  Kurset passer for alle som arbeider med eller kommer i kontakt med kjemikalier, og de som har ansvar eller oppgaver i tilknytning til sikkerhetsstyring. Kurset passer også for de som er interessert i å lære mer om sikkerhetskultur og risikoforståelse av kjemikalier om bord på skip.

  Hovedtemaer i kurset:

  • Hvilken informasjon gir sikkerhetsdatablad om helsefaren til kjemikalier?
  • Hvordan kan helsen din bli påvirket av ulike kjemikalier?
  • Hvordan skal du vurdere risikoen ved bruk av kjemikalier?
  • Hvordan kan du forebygge ulykker og håndtere kjemikalier på en bærekraftig, trygg og sikker måte?

  Praktisk informasjon:
  Åpner snart for søknader

  Samlinger
  Digital oppstart og 2 fysiske samlingsdager på campus Haugesund. 27. og 28. mai 2024

  Høst 2024

  EVN1009 - Kommunikasjon og forhandlingsforståelse i maritime organisasjoner

  Innhold
  Forhandlinger defineres som en kommunikasjonsprosess mellom to eller flere parter i den hensikt å påvirke eller overtale. I dette kurset får du kunnskap og ferdigheter innen effektiv kommunikasjon som er avgjørende for å lykkes om du ønsker å få gjennomslag for synspunkter og meninger. 

  Praktisk informasjon
  Nettbasert
  5 studiepoeng
  Vi kommer tilbake med mer informasjon om søknadsfrist og samlingsdatoer

  EVN1016 - Hvordan ivareta sikker drift ved grønn omstilling

  Praktisk informasjon
  Studiepoeng: 2,5
  Kursavgift: gratis 
  Opptak: se høyre kolonne for mer informasjon. Husk å oppgi bransjetilhørighet i søknaden.
  Koden i Søknadsweb er 6742

  Digitale samlinger

  • Undervisningen foregår digitalt onsdager i seks uker kl 18.00-21.00. Hver undervisningstime varer 30 min x 4, med 15 minutter pause mellom øktene.
   Det vil bli gjort opptak av forelesningene, men det anbefales å være tilstede.
  • Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for gjennomføring av kurset.
  • Vi kommer tilbake med informasjon om samlingsdatoer

  Innhold
  Kurset vil gi deg en introduksjon til maritimt regelverk, ISM-koden, ILO og Europas avtaler, skipssikkerhetsloven og forskrifter knyttet til sikkerhetsstyring, samt hvordan regelverket forholder seg til omstillinger mot grønnere drift i den maritime bransjen. Du vil også få kjennskap til systematisk HMS-arbeid, risikovurderinger og relevante veiledninger og dokument.

  Formålet med kurset er å gi kunnskap slik at omstilling kan skje i samsvar med gjeldende regelverk, samtidig som sikkerheten blir ivaretatt.

  Se emneplanen «EVN1016 Hvordan ivareta sikker drift ved grønn omstilling"

  HYD801 - Hydrogenteknologi I

  Planlagt oppstart hausten 2024
  Vi tek atterhald om tilstrekkeleg antall påmeldte for gjennomføring av kurset

  • 5 studiepoeng
  • Kursavgift: informasjon kjem
  • Søknadsfrist: ikkje satt
  • Opptak: Sjå meir informasjon øvst på sida.
   Hugs å oppgi bransjetilhøyrsle i søknaden.
   Koden i Søknadsweb er 5518
  • Undervisingsform: Kurset vert undervist digitalt.
  • Fagleg overlapp:
   HYD800 (1) - Innføring i hydrogen - Reduksjon: 2,5 studiepoeng

  Samlingar
  Meir informasjon kjem

  Innhald

  Dette kurset rettar seg mot deg som har teknisk eller realfagleg bakgrunn, og jobbar i ei verksemd som er involvert i hydrogenteknologi.
  På kurset lærer du om hydrogen sine eigenskapar, og korleis hydrogen kan både produserast, lagrast og brukast. Emnet gir ein enkel innføring i hydrogensikkerheit og regelverk knytt til bruk av hydrogen. Emnet vil dekke bruk av hydrogen både i landbasert, maritim og industriell sektor.

  Manglar du teknisk eller realfagleg bakgrunn oppfordrar vi deg sterkt til å søke “Innføring i hydrogenteknologi” (HYD800).

  EVN1018 - Innføring i fysisk helserisiko i maritim næring

  Innhold:

  Grønn omstilling i den maritime næringen kan gi opphav til nye utfordringer i arbeidsmiljøet om bord på skip. Det maritime lovverket skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og trygge arbeidsforhold. Farlige eksponeringer kan gå ut over helse og trivsel og være årsak til sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Derfor er viktig at virksomheter og arbeidstakere kan utføre et forebyggende arbeid slik at arbeidsplassen blir trygg, sikker og helsefremmende.

  Kurset omhandler fysiske farefaktorer og kontinuerlig forbedring av sikkerheten. Deltakerne får en introduksjon til lov- og regelverk og en forståelse av hvilke forutsetninger som må være til stede for å sikre et trygt arbeidsmiljø om bord på skip.

  Kurset er for alle som bruker verktøy og maskiner, arbeider i høyden og som blir utsatt for støy, vibrasjoner, tungt, ensformig eller uheldige arbeidsstillinger, eller som har ansvar for sikkerheten i tilknytning til fysisk og ergonomiske arbeid.

  Samlinger:
  Digital oppstart og 2 fysiske samlingsdager på campus Haugesund. Kommer tilbake med informasjon om samlingsdatoer.

  Maritime operasjoner for havvind

  Digitalt/fysisk 5 studiepoeng

  Vi kommer tilbake med mer informasjon om innhold, søknadsfrist og samlingsdatoer

  Organisering og undervisningsmetoder

  Kursene blir i hovedsak gjennomført digitalt, med forelesninger på Zoom, men noen kurs vil ha fysiske samlinger. 

  Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng for kurset eller få utstedt et kursbevis for deltakelse.

  Bakgrunn

  Kursene er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennom bransjeprogrammet for maritim sektor.