Hopp til innhald

Studieplan - Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag - deltid 4 år

Hausten 2013

Helsetjenester av høy kvalitet skal være basert på beste kunnskap og tilgjengelig forskning. Derfor må helsepersonell aktivt søke ny kunnskap innen sitt fagområde for å holde seg faglig oppdatert. Kunnskapsbasert praksis vil si å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med best tilgjengelig kunnskap fra forskning. Pasienten selv skal også få medvirke i behandlingsbeslutningen. Slik kombineres kunnskap fra erfaring, forskning og brukerkunnskap.

Hovedmålet med masterstudiet er å bidra til kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Studentene blir kvalifisert til å arbeide med ledelse, utviklingsarbeid, undervisning og formidling. Studentene vil få allsidige kunnskaper innen forskningsmetoder og vitenskapelig tenkning. De vil lære å anvende forskning for å forbedre praksis, og slik utføre etisk forsvarlig praksis som kan bidra til å redusere skade og øke fordeler for individuelle pasienter og organisasjoner.

I løpet av masterstudiet får studentene videreutviklet sin fagspesifikke kompetanse i et tverrfaglig akademisk miljø. Studentene lærer å bruke forskningsbasert kunnskap og å være en pådriver for fagutvikling på sin arbeidsplass. Etter endt studium vil studentene være kvalifisert til å jobbe med kunnskapshåndtering, kvalitetsforbedring i klinikken, undervisning og formidling. Studiet kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram.

Målgruppen for masterstudiet er helsearbeidere med bachelorgrad eller tilsvarende. Kandidater med annen relevant utdanning kan også søke, og vil bli vurdert individuelt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført mastergrad i kunnskapsbasert praksis skal kunne:

Kunnskaper:

 • ha avansert kunnskap innenfor fagfeltet kunnskapsbasert praksis (KBP) og metodene knyttet til KBP
 • anvende forskningsbasert kunnskap innenfor eget fagområde
 • kritisk vurdere og analysere faglige og vitenskapelige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter:

 • integrere forskningsbasert kunnskap sammen med egen erfaring og pasientens/brukerens ønsker og behov
 • gjennomføre omfattende kunnskapssøk relatert til spesifikke forskningsspørsmål og vurdere forskning kritisk
 • bruke relevante metoder innen kunnskapsbasert praksis på en selvstendig måte
 • bidra til kvalitetsforbedring og endring i organisasjoner ved å implementere kunnskapsbasert praksis
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt ved å bygge på eksisterende forskning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse:

 • bruke refleksjon og kritisk vurdering som redskap for selvstyrt livslang læring
 • identifisere kunnskapshull i forskningslitteraturen
 • arbeide kunnskapsbasert og implementere best tilgjengelig kunnskap
 • undervise og formidle kompetanse i kunnskapsbasert praksis i klinisk praksis, utdanningsinstitusjoner og fagtidsskrifter
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmenheten
 • bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

Arbeidsformer

Refleksjon og livslang læring er fundamentet for masterprogrammet. Innholdet i emnene bygger på hverandre, slik at kunnskap og ferdigheter utvikles progressivt. Læring skjer gjennom diskusjon og argumentasjon, muntlige fremlegg og skriftlige innleveringer/eksamener. Undervisningsmetodene er forelesninger, studentseminarer, gruppearbeid på ukesamlinger og via internett, veiledning av skriftlig arbeid og selvstudium. Vi bruker itsearning som studiestøttesystem. Studentene må ha egen PC med internettilgang. Erfaring med standard tekstbehandlingsprogrammer og internett er essensielt.

All undervisning er obligatorisk. For informasjon og retningslinjer, se http://www.hib.no/om/sentrale-dokumenter/lover-og-regler/obligatorisk_studiedeltakelse_ahs.htm
Høgskolen i Bergen samarbeider internasjonalt.

Noe av undervisningen vil bli gitt av internasjonale kapasiteter på området, og vil derfor være på engelsk. I tillegg er det meste av pensumlitteraturen på engelsk. Studentene må derfor beherske skriftlig og muntlig engelsk.

Krav til progresjon i studiet

Studenter som har gjennomført og bestått 15 studiepoengs videreutdanning i kunnskapsbasert praksis, kan søke om fritak for undervisning og arbeidskrav i emne, Kunnskapsbasert praksis i helsefag. Studentene må imidlertid avlegge skriftlig hjemmeeksamen innenfor dette emnet.

Emne Vitenskapsteori og metode, kan erstattes med tilsvarende kurs på masternivå ved annen utdanning/ studiested.

Emne Kunnskapsbasert praksis - Implementering II, kan erstattes med videreutdanning eller relevant emne på masternivå fra annen utdanning/studiested.

Retningslinjer for søknad om fritak er tilgjengelige på itslearning.

Internasjonalisering

Høgskolen i Bergen har bred satsing på internasjonalisering. For studenter på mastergradsstudium i kunnskapsbasert praksis i helsefag kan det legges til rette for studentutveksling i studietiden.

Organisering

Masterstudiet utgjør totalt 120 studiepoeng, og er et deltidsstudium over 4 år (50% studieprogresjon). Det beregnes ca 20 timers arbeid med studiene per uke i studieåret.

Studiet inneholder seks emner. Alle emnene er på 15 studiepoeng, bortsett fra masteroppgaven som utgjør 45 studiepoeng

 1. Kunnskapsbasert praksis i helsefag
 2. Kunnskapsbasert praksis - Implementering I
 3. Vitenskapsteori og metode
 4. Kunnskapsbasert praksis - Implementering II
 5. Prosjektplan og metodefordypning
 6. Masteroppgave

Temaet for masteroppgaven kan være knyttet til pågående forskning ved Senter for kunnskapsbasert praksis og samarbeidspartnere. Studenten kan også velge andre temaer for mastergradsoppgaver, men dette må drøftes med de ansvarlige for mastergradsprogrammet.