Hopp til innhald

Studieplan - Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag

Hausten 2020

Helsetjenester av høy kvalitet skal være basert på beste kunnskap og tilgjengelig forskning. Derfor må helsepersonell aktivt søke ny kunnskap innen sitt fagområde for å holde seg faglig oppdatert. Kunnskapsbasert praksis vil si å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelig kunnskap fra forskning. Pasienten selv skal også få medvirke i behandlingsbeslutningen. Slik kombineres kunnskap fra erfaring, forskning og brukerkunnskap.

Hovedmålet med masterstudiet er å bidra til kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Studentene blir kvalifisert til å arbeide med ledelse, utviklingsarbeid, undervisning og formidling. Studentene vil få allsidige kunnskaper innen forskningsmetoder og vitenskapelig tenkning. De vil lære å anvende forskning for å forbedre praksis, og slik utføre etisk forsvarlig praksis som kan bidra til å redusere skade og øke fordeler for individuelle pasienter og organisasjoner.

I løpet av masterstudiet får studentene videreutviklet sin fagspesifikke kompetanse i et tverrfaglig akademisk miljø. Studentene lærer å bruke forskningsbasert kunnskap og å være en pådriver for fagutvikling på sin arbeidsplass. Etter endt studium vil studentene være kvalifisert til å jobbe med kunnskapshåndtering, kvalitetsforbedring i klinikken, undervisning og formidling. Studiet kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram.

Studiet er et deltidsstudium over 4 år (50% studieprogresjon). Det beregnes ca 20 timers arbeid med studiene per uke i studieåret.

Målgruppe og opptakskrav
Målgruppen for masterstudiet er helsearbeidere med bachelorgrad eller tilsvarende. Kandidater

Arbeidsformer

Refleksjon og livslang læring er fundamentet for masterprogrammet. Innholdet i emnene bygger på hverandre, slik at kunnskap og ferdigheter utvikles progressivt. Læring skjer gjennom diskusjon og argumentasjon, muntlige fremlegg og skriftlige innleveringer/eksamener. Undervisningsmetodene er forelesninger (video og klasserom), videokonferanser, studentseminarer, gruppearbeid på ukesamlinger og via internett, veiledning av skriftlig arbeid og selvstudium. Vi bruker Canvas som studiestøttesystem. Studentene må ha egen PC med internettilgang. Erfaring med standard tekstbehandlingsprogrammer og internett er essensielt.

Noe av undervisningen vil bli gitt av internasjonale kapasiteter på området, og vil derfor være på engelsk. I tillegg er det meste av pensumlitteraturen på engelsk. Studentene må derfor beherske skriftlig og muntlig engelsk.