Hopp til innhald

Studieplan - Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag

Hausten 2018

Helsetjenester av høy kvalitet skal være basert på beste kunnskap og tilgjengelig forskning. Derfor må helsepersonell aktivt søke ny kunnskap innen sitt fagområde for å holde seg faglig oppdatert. Kunnskapsbasert praksis vil si å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelig kunnskap fra forskning. Pasienten selv skal også få medvirke i behandlingsbeslutningen. Slik kombineres kunnskap fra erfaring, forskning og brukerkunnskap.

Hovedmålet med masterstudiet er å bidra til kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Studentene blir kvalifisert til å arbeide med ledelse, utviklingsarbeid, undervisning og formidling. Studentene vil få allsidige kunnskaper innen forskningsmetoder og vitenskapelig tenkning. De vil lære å anvende forskning for å forbedre praksis, og slik utføre etisk forsvarlig praksis som kan bidra til å redusere skade og øke fordeler for individuelle pasienter og organisasjoner.

I løpet av masterstudiet får studentene videreutviklet sin fagspesifikke kompetanse i et tverrfaglig akademisk miljø. Studentene lærer å bruke forskningsbasert kunnskap og å være en pådriver for fagutvikling på sin arbeidsplass. Etter endt studium vil studentene være kvalifisert til å jobbe med kunnskapshåndtering, kvalitetsforbedring i klinikken, undervisning og formidling. Studiet kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram.

Studiet er et deltidsstudium over 4 år (50% studieprogresjon). Det beregnes ca 20 timers arbeid med studiene per uke i studieåret.

Målgruppe og opptakskrav
Målgruppen for masterstudiet er helsearbeidere med bachelorgrad eller tilsvarende. Kandidater med annen relevant utdanning kan også søke, og vil bli vurdert individuelt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført mastergrad i kunnskapsbasert praksis skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter, og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten...

 • har avansert kunnskap innenfor fagfeltet kunnskapsbasert praksis (KBP) og metodene knyttet til KBP
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap innenfor eget fagområde på en kritisk og analytisk måte
 • kan kritisk vurdere og analysere faglige og vitenskapelige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • kan integrere forskningsbasert kunnskap sammen med egen erfaring og pasientens/brukerens ønsker og behov
 • kan gjennomføre omfattende kunnskapssøk relatert til spesifikke forskningsspørsmål og vurdere forskning kritisk
 • kan bruke relevante metoder innen kunnskapsbasert praksis på en selvstendig måte
 • kan bidra til kvalitetsforbedring og endring i organisasjoner ved å implementere kunnskapsbasert praksis
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt ved å bygge på eksisterende forskning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • kan anvende refleksjon og kritisk vurdering som redskap for selvstyrt livslang læring
 • kan identifisere kunnskapshull i forskningslitteraturen
 • kan arbeide kunnskapsbasert og implementere best tilgjengelig kunnskap i egen praksis
 • kan undervise og formidle kompetanse i kunnskapsbasert praksis i klinisk praksis, utdanningsinstitusjoner og fagtidsskrifter.
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmenheten.
 • kan bidra til nytenking og innovasjon

Arbeidsformer

Refleksjon og livslang læring er fundamentet for masterprogrammet. Innholdet i emnene bygger på hverandre, slik at kunnskap og ferdigheter utvikles progressivt. Læring skjer gjennom diskusjon og argumentasjon, muntlige fremlegg og skriftlige innleveringer/eksamener. Undervisningsmetodene er forelesninger (video og klasserom), videokonferanser, studentseminarer, gruppearbeid på ukesamlinger og via internett, veiledning av skriftlig arbeid og selvstudium. Vi bruker Itslearning som studiestøttesystem. Studentene må ha egen PC med internettilgang. Erfaring med standard tekstbehandlingsprogrammer og internett er essensielt.

Noe av undervisningen vil bli gitt av internasjonale kapasiteter på området, og vil derfor være på engelsk. I tillegg er det meste av pensumlitteraturen på engelsk. Studentene må derfor beherske skriftlig og muntlig engelsk.

Vurderingsformer

Vurderingsformer er skriftlige individuelle hjemmeoppgaver og mappeinnleveringer som studenten arbeider med kontinuerlig gjennom hele semesteret. Det legges vekt på at studentene velger problemstillinger fra egen praksis og/eller interessefelt som utgangspunkt for å løse oppgavene. På den måten får de anvendt verktøy, tenkemåter og litteratur/teori på praksisnære og relevante temaer.

Krav til studieprogresjon

MAKP102, MAKP202, MAKP302, MAKP401 OG MAKP501 er obligatoriske og må være bestått for å kunne begynne på emne MAKP601 Masteroppgave.

Internasjonalisering

Studenter som tar mastergrad i kunnskapsbasert praksis kan ha et utvekslingsopphold ved Syddansk Universitet i Danmark på 3-5 måneder.

Organisering

Masterstudiet utgjør totalt 120 studiepoeng. Studiet inneholder seks emner. Fem av de teoretiske emnene er på 15 studiepoeng, masteroppgaven utgjør 45 studiepoeng.

1.semester (høst) MAKP102 Søke etter og kritisk vurdere forsking

2.semester (vår) MAKP202 Implementering I: Anvende forskning, kartlegge og evaluere praksis

3.semester (høst) MAMET500 Vitenskapsteori og metode

4.semester (vår) MAKP401 Implementering II: Integrere forskning, profesjons- og brukerkunnskap

5.semester (høst) MAKP501 Prosjektplan og metodefordypning

6.semester (vår) - 8.semester (vår) MAKP601 Masteroppgave

Temaet for masteroppgaven kan være knyttet til pågående forskning ved Senter for kunnskapsbasert praksis og samarbeidspartnere. Studenten kan også velge andre temaer for masteroppgaver, men dette må drøftes med de ansvarlige for masterprogrammet.