Hopp til innhald

Studieplan - Kunst og handverk, årseining

Hausten 2020

Eit årsstudium kan du bruke til så mykje. Det kan blant anna vera starten på vidare studier i faget, eller ei smaksprøve på lærerutdanninga. Kunst og handverk tilbyr kreativt og skapande arbeid med ulike materialer og teknikkar!

Læringsutbytte

Sjå emneplanar.

Innhald

I løpet av studiet lærer du om

  • tradisjonelle teknikkar for framstilling av bruksform og bilde/skulptur
  • bruk av digitale teknikkar innan bilde- og designområdet 
  • kunsthistorie og fagdidaktikk

Arbeidsformer

Aktiviserande arbeidsformer. Teoretisk innføring og praktiske demonstrasjonar. Individuelt arbeid og gruppearbeid.
 
For studentar som ikkje kan delta i undervisning som krev eigenbetaling, legg høgskulen til rette for alternativt undervisningsopplegg som tilfredstiller dei faglege krava.

Vurderingsformer

Mappeeksamen, FOU-oppgåve, eksamensutstilling.

Internasjonalisering

Du har grunnlag for vidare studier ved høgskular og universitet, nasjonalt og internasjonalt.