Hopp til innhald

Studieplan - Landmåling og eiendomsdesign

Hausten 2015

Studiet skal gi landmåleren kunnskaper innen et bredt spekter av tekniske fag og eiendomsfag. Undervisningen dekker hele prosessen fra for eksempel planleggingen av et boligområde og frem til eiendommen er registrert i offentlige registre.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i Landmåling og eiendomsdesign skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

 

 • Kandidaten har bred og helhetlig kunnskap om arealplanlegging, eiendomsfag, landmåling og geografiske informasjonssystemer, med særlig fokus på innhold og kvalitet i offentlige eiendomsregistre.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, rettslære, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i eiendomsfaglig problemløsning.
 • Kandidaten skal med hovedvekt på landmålerprofesjonen ha kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, landmålers rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av offentlige eiendomsregistre.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor tekniske fag og eiendomsfaget, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor disse fagene.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

 

Ferdigheter

 

 • Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor tekniske fag og eiendomsfag med begrunnelse for sine valg.
 • Kandidaten har digital kompetanse innen landmåling og geografiske informasjonssystemer, kan arbeide i relevante laboratorier/felt og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre tekniske og eiendomsfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

 

Generell kompetanse

 

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor eiendomsfaget og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidle teknisk og eiendomsfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor eiendomsfaget og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Innhald

Hovedelementene i bachelorprogrammet bygger på

- Rettslære-, eiendoms-, arealplanfag: 60 studiepoeng
- Landmåling, GIS: 60 studiepoeng
- Støttefag (matematikk, osv): 20 studiepoeng
- Valgemner: 20 studiepoeng
- Bacheloroppgave: 20 studiepoeng

Arbeidsformer

Undervisningsformen er sterkt fagavhengig og spenner fra forelesninger, gruppearbeider, ekskursjoner og problem-/prosjektbasert læring. I tillegg er det obligatoriske arbeidskrav i form av felt- eller laboratorieøvelser i noen emner. Studiet har et sterkt innslag av informasjonsteknologi og datastøttet læring.

Språk
Undervisningen foregår i hovedsak på norsk, men inntil 30 studiepoeng av bachelorutdanningen kan ha undervisning på engelsk.


Vurderingsformer

Den mest brukte vurderingsformen er skriftlig eksamen. Også muntlig eksamen brukes i enkelte emner. Noen emner har kombinasjonseksamener der gruppearbeid/semesteroppgave kombineres med skriftlig eller muntlig eksamen. All vurdering gis som bokstavkarakterer. Detaljert informasjon om dette er gitt i emnebeskrivelsen av hvert enkelt emne.

Internasjonalisering

Det er mulig å studere ved en samarbeidende utenlandsk utdanningsinstitusjon, fortrinnsvis i 4. og 6. semester.

Organisering

Bachelorstudiet er 3-årig, og hvert studieår er inndelt i to semester. I hvert semester tar studenten normalt 30 studiepoeng. Alle studenter har felles opplegg i de fire første semestrene. I 5. og 6. semester velger studenten fag fra en liste av aktuelle tilbud valgfagstilbud. Enkelte valgfag blir forelest komprimert over kortere tid.

Bacheloroppgaven
Bacheloroppgaven har et omfang på 20 studiepoeng, og arbeidet kan foregå ved høgskolen eller ute i en bedrift eller institusjon som høgskolen samarbeider med. Det er vanlig at grupper på 2-4 studenter samarbeider om oppgaven.

Krav om progresjon i studieprogrammet
Ved tildeling av bacheloroppgave i 5. semester stilles det krav om at studenten ha bestått eksamen i emner som utgjør minst 120 studiepoeng, inkludert alle emner i første studieår og eventuelle fordypningsemner som oppgaven bygger på. Dersom tildeling av oppgave gjøres i 4. semester reduseres studiepoengskravet til 100 studiepoeng. Dispensasjon fra denne regelen kan gis etter gjennomført utdanningssamtale.

Valgfrie emner
Valgfrie emner gir studentene mulighet til å lage en personlig profil på emnesammensetningen utover det som ligger i valg av studieretning. Det finnes valgfrie emner som er generelle for alle studieretningene og det finnes valgfag som gir ytterligere fordypning av studieretningene