Hopp til innhald

Studieplan - Landmåling og eiendomsdesign

Hausten 2013

Studiet skal gi kunnskaper innen et bredt spekter av landmåling og eiendomsfagene. Undervisningstilbudet omfatter all aktivitet fra planlegging av for eksempel boligområder fram til eiendommen er etablert i offentlige registre. Utdanningen gir også god innføring i de mange anvendelser av landmålingsfagene og geografisk informasjon.

Innhald

Linjen har følgende hovedinnhold:

- Rettslære-, eiendoms-, arealplanfag 60 studiepoeng
- Landmåling, GIS 60 studiepoeng
- Støttefag (matematikk, osv) 20 studiepoeng

- Valgfag og hovedprosjekt 20 studiepoeng

Valgfag
Her kan studentene velge fritt ett eller to fag på til sammen 20 studiepoeng helt uavhengig av det studieprogram eller den studieretning han/hun tar sikte på å fullføre. Valgfagene kan brukes til å oppnå større bredde ved å velge fag under andre studieprogram ved avdelingen, under andre avdelinger ved høgskolen, eller fag fra andre utdanningsinstitusjoner i inn- eller utland som ikke overlapper med noen av de andre fagene under studieprogrammet. Valgfagpoengene kan også brukes til å oppnå større fordypning eller spesialisering ved å ta ekstra byggfag ut over minimumskravene i fagplanen.

Arbeidsformer

Undervisningsformen er sterkt fagavhengig og spenner fra forelesninger, gruppearbeider, ekskursjoner og problem-/prosjektbasert læring. I tillegg er det obligatoriske forprøver i form av felt- eller laboratorieøvelser i noen emner. Studiet har et sterkt innslag av informasjonsteknologi og datastøttet læring.

Hovedprosjekt gis innen den valgte studieretningen eller i samarbeid med en fra den andre studieretningen. Det arbeides fortrinnsvis i grupper. Studenten har anledning til å fremkomme med ønske om prosjektes art. En blir oppfordret til å ta kontakt med firmaer om mulige prosjekter.

For informasjon om krav til å få utlevert hovedprosjekt, se emnebeskrivelsen eller Utfyllende regler til Eksamensforskriften. Språk
Undervisningen foregår i hovedsak på norsk, men inntil 30 studiepoeng av bachelorutdanningen kan ha undervisning på engelsk.

Vurderingsformer

Den mest brukte evalueringsformen er skriftlig eksamen. Også muntlig eksamen brukes i enkelte emner. Noen emner har kombinasjonseksamener der gruppearbeid/semesteroppgave kombineres med skriftlig eller muntlig eksamen. All vurdering gis som bokstavkarakterer.

Internasjonalisering

Det er mulig å studere ved en samarbeidende utenlandsk utdanningsinstitusjon, fortrinnsvis i 6. semester.

Organisering

Bachelorstudiet til er 3-årig, og hvert studieår er inndelt i to semester. I hvert semester tar en normalt 30 studiepoeng.


6. semester er delt i to perioder. I første periode på 8-10 uker tar en fag på til sammen 10 studiepoeng med eksamen i slutten av mars. Siste periode i semesteret er avsatt til arbeid med hovedprosjektet. Hovedprosjektet har et omfang på 20 studiepoeng, og arbeidet kan foregå ved høgskolen eller ute i en bedrift eller institusjon som høgskolen samarbeider med.