Hopp til innhald

Studieplan - Logistikk

Hausten 2013

Påbygningsstudiet i logistikk kvalifiserer deg til lederstillinger innen innkjøp, lager, transport og generell logistikk.

Læringsutbytte

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått studiet/fordypningen:

Kunnskaper

 • Ha forståelse for logistikkens strategiske implikasjoner
 • Ha forståelse for nødvendighetene av helhetstenking og samordning i forsyningskjeden for å oppnå økt kundeverdi og reduserte kostnader
 • Ha forståelse for de logistikkfaglige utfordringene virksomheter står overfor
 • Ha forståelse for nødvendigheten av en god informasjonsflyt og kjennskap til de viktigste IT-systemene i forskjellige virksomheter
 • Ha kjennskap til trender innen fagområdet logistikk og Supply Chain Management
 • Ha kjennskap til utfordringer, muligheter og trender i forbindelse med globalisering
 • Ha kjennskap til de grunnleggende teoriene og prinsippene for
  • innkjøp i offentlige og private virksomheter
  • produksjonsstyring
  • lager og lagerstyring
  • valg av transportform og distribusjonsnettverk
  • Supply Chain Management

Ferdigheter

 • Kunne anvende teorier og modeller i analyse av logistikkutfordringer i praksis
 • Kunne benytte relevante analyseteknikker innen logistikkfeltet
 • Kunne vurdere alternativer for styring av logistikkprosesser
 • Kunne gjenkjenne utfordringer knyttet til bærekraft, miljø og etikk innen logistikkfeltet
 • Kunne skrive og presentere faglige rapporter
 • Kunne referere ulike kildetyper og skrive litteraturliser i eget arbeid

Generell kompetanse

 • Ha forståelse for nødvendigheten av oversikt og helhetsvurdering av virksomhetenes aktiviteter
 • Kunne forklare logistisk prosesstenking
 • Kunne identifisere og analysere produkt- og informasjonsflyt i virksomheter
 • Ha erfaring fra igangsetting og gjennomføring av logistikkprosjekter

Innhald

Dette er et ettårig påbygningsstudium med et omfang på 60 studiepoeng.

 

Opptakskravene for utdanningen er høyskoleutdanning med minimum 120 studiepoeng innen teknologiske/økonomiske/IT-fag. I disse studiepoengene må det inngå minimum 5 studiepoeng matematikk, 5 studiepoeng statistikk, 5 studiepoeng bedriftsøkonomi og 5 studiepoeng ledelsesfag.

 

Studieretninger

Det er ingen studie- eller fordypningsretninger i dette studiet.

Arbeidsformer

I undervisningssammenheng er det en vekselvirkning mellom forelesninger og oppgaver/caseløsninger. Det legges vekt på at teorien skal anvendes på praktiske problemstillinger.

 

Gjesteforelesninger og bedriftsbesøk er en del av studiet. I tillegg vil det bli arrangert en studietur i september/oktober hvert år (forutsatt nok deltakere).

Vurderingsformer

Studentene avlegger skriftlig eksamen i de teoretiske fagene. Videre vil det i flere kurs være semesteroppgaver, som vil telle inntil 50% av karakteren. For å gå opp til eksamen må semesteroppgavene være bestått. For å bestå et fag, må både semesteroppgave(r) og eksamen være bestått. I fag der sluttkarakter fastsettes på bakgrunn av semesteroppgave og skriftlig eksamen, kan karakter forbedres ved å gå opp til ny skriftlig eksamen. Beståtte semesteroppgaver kan ikke forbedres.

 

Prosjektoppgaven vurderes på bakgrunn av en mappe der den skriftlige rapporten er det viktigste elementet.

Internasjonalisering

Dette er et ettårig tilbud og det legges derfor ikke opp til studentutveksling i løpet av studiet.

Mål

Studiet skal gi en grundig fordypning innen fagområdet logistikk. Studiet tar sikte på å gi studentene kunnskaper om helheten i logistikkjeden samtidig som en skal få innsikt i de ulike funksjonene i logistikkområdet. Det legges vekt på å gi studentene inngående kjennskap til de metoder og teknikker som er aktuelle innen fagområdet.

Organisering

Studiet undervises sammen med fordypningen i logistikk i 3. året på Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon.

Studiet går over to semestre. Studiet omfatter 25 studiepoeng obligatoriske fag og 5 studiepoeng valgfag i begge semestre.

I vårsemesteret er det to obligatoriske 5 studiepoengsfag og obligatorisk prosjektoppgave på 15 stuidepoeng som skrives i grupper på 2-4 studenter.

Valgfaget vil være fag som er hentet ut fra det eksisterende fagspekteret ved avdelingen. Vi tar også sikte på å kunne tilby ØAL104 "Transportrett og vareforsikring" som eget valgfag.

Prosjektoppgaven skal i hovedsak skrives for en eller flere bedrifter, slik at studentene løser reelle praktiske problemer innen et eller flere av fagområdene som dekkes av studiet.