Hopp til innhald

Studieplan - Logistikk

Hausten 2023

Fordjupning/årseining i logistikk kvalifiserer til spesialist- og leiarstillingar innan organisering, drift og betringsprosessar - frå innkjøp, prosessering og lagar - til transport og overordna utfordringar innan forsyningskjedar.

Læringsutbytte

Studentane vil etter å ha gjennomført og bestått studiet/fordjupningen ha:

Kunnskapar om

 • logistikkens strategiske implikasjonar og plass i samfunnet
 • dei logistikkfaglige utfordringane verksemder står overfor
 • nødvendighetene av heilskapstenking og samordning i forsyningskjeda for å oppnå auka kundeverdi og reduserte kostnader
 • nødvendigheten av ein god informasjonsflyt og kjennskap til viktige IT-systemer
 • tradisjonar og utviklingstrekk/trendar innan fagområdet

Ferdigheter til å kunne

 • nytta relevante teoriar og modellar i analyse av logistikkutfordringar og reflektere over aktuelle handlingsalternativ
 • nytta analyseteknikkar og -verktøy innan logistikkfeltet
 • vurdera alternativ for styring av logistikkprosessar
 • kjenne att utfordringar knytt til berekraft, miljø og etikk
 • skrive, referere og presentere faglege rapportar basert på ulike kjeldetypar

Generell kompetanse

 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar knytt til logistikkaktivitetane for verksemder
 • kunne planleggje og gjennomføre prosjekt og oppgåver åleine eller i grupper
 • kunne identifisere og analysere produkt-/teneste- og informasjonsflyt i verksemder og gjennom det bidra til videreutvikling av praksis
 • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosessar på fagområdet

Innhald

Fordjupning/årseining i logistikk har eit omfang på 60 studiepoeng. Følgjande fordjupningsemne inngår i studiet:

ØAL111 Introduksjon til logistikk - haustemne

ØAL113 Innkjøp og forsyningsleiing - haustemne

ØAL115 Supply Chain Management - våremne

ØAL116 Produksjonsleiing og prosessbetring - haustemne

ØAL114: Transport, transportrett og leveringsvilkår - haustemne (studentar som ikkje har tatt samfunnsvitenskapeleg metode tidligare må ta emne ØMO111 Samfunnsvitenskapeleg metode om hausten. Desse studentane kan erstatte ØAL114 med ØSS119 Transportøkonomi, som går om våren).

Opptakskrava for utdanninga er høgskuleutdanning med minimum 120 studiepoeng innan teknologiske/økonomiske/IT-fag inkludert grunnleggande kunnskapar i bedriftsøkonomi, statistikk og organisasjonsfag.

Arbeidsformer

I undervisningssamanheng er det ein vekselsverknad mellom førelesingar og oppgåver/caseløysingar. Det blir lagt vekt på at teorien skal nyttast på praktiske problemstillingar.

Gjesteførelesingar, oppgåveseminar og bedriftsbesøk er ein del av studiet, og her er det obligatorisk frammøte for alle studentar tilmeldt det aktuelle faget.

I september/oktober blir det arrangert ein studietur (føresett tilstrekkeleg påmelde deltakarar).

Vurderingsformer

Vurderingsform kjem fram av den enkelte emneskildringa

Internasjonalisering

Dette er eit eittårig tilbod og det blir derfor ikkje lagt opp til studentutveksling i løpet av studiet.