FD1 Pedagogisk mappe | Høst 24

Fagdidaktiske moduler | valgfri modul

Modulen gir en innføring i hvordan en pedagogisk mappe kan utarbeides slik at den dokumenterer deltagernes utdanningsfaglige kompetanse. I modulen jobber deltagerne med utvikling av sine pedagogiske mapper.

Zoom + fysiske møter i skrivegrupper (om ønskelig)

Hopp til

  Påmelding

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Kurset er for ansatte i HVL

  Om å søke opptak til HVL

  Dette er en valgfri modul som inngår i «HSPED802 Fagdidaktisk fordjuping i høgskulepedagogikk».

  Modulbeskrivelse

  Faget du underviser i, hvem du underviser og formålet med din undervisning skal innlemmes i den pedagogisk mappe. Du skal videre problematisere hvilke prinsipper du nytter i arbeid med studentenes læring og hvordan du bruker disse i utforming av din pedagogisk praksis. På bakgrunn av dette krever utvikling av din pedagogisk mappe kombinasjon av kunnskap innenfor det pedagogisk/didaktiske feltet, kunnskap om fagområdet og personlige valg og erfaringer i arbeid med studentenes læring.

  Modulen gir en innføring i hvordan en pedagogisk mappe kan utformes, slik at den dokumenterer din utdanningsfaglige kompetanse og praktiske virke. Målet i løpet av modulen er å utforme en skisse, som kan inngå i den begynnende prosess med å skrive den pedagogiske mappen.

  Å utvikle forståelse av egen undervisning innebærer innblikk i og diskusjon med andres erfaringer og forståelse av undervisning. I modulen legger vi derfor opp til utforming av egen mappe gjennom samarbeid med andres utforming av deres mappe. På denne måten ønsker vi at dere skal støtte hverandre i arbeidet med deres personlige pedagogiske mapper.

  Nøkkelbegreper

  • Pedagogisk mappe
  • utdanningsfaglig kompetanse 
  • pedagogisk filosofi

  Læringsutbytte

  Deltagerne:

  • kan analysere problemstillinger knyttet til egen undervisning,
  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende dette i utvikling av egen undervisning,
  • kan formidle omfattende selvstendig arbeid både med kolleger og til allmennheten,
  • kan samarbeide med kollegier i utvikling av egen og hverandres undervisningshistorier, som utgangspunkt for ferdigstilling av den pedagogisk mappe.

  Organisering og læringsaktiviteter

  Totalt tre digitale møter + mellomarbeid + fysiske møter (om det er ønsket). Første digitale møte er innføring i hvordan dere kan arbeid med den pedagogisk mappe. Andre og tredje digitale møte er presentasjon og samtale om pedagogisk mappe med kolleger.

  Modulen består av tre digitale møter og to mellomarbeid:

  1. I det første møte (2 timer) introduseres hva pedagogisk mappe er, og hvordan «Scholarship of teaching and learning» kan støtte arbeidet med pedagogisk mappe.
  2. Mellom første og andre møte skal dere lage en presentasjon (10-15 min.) som beskriver din pedagogisk praksis og hvorfor du gjør som du gjør. Den skal presenteres i et avtalt møte med kolleger (skrivegrupper).
  3. I det andre møte skal dere presentere hvorfor dere gjør som dere gjør og diskutere hvordan dette kan inngå i utvikling av de pedagogiske mappene.
  4. Mellom andre og tredje møte skal dere begynne å utvikle deres skisser av pedagogisk mappe og CV.
  5. I det tredje og siste møte skal dere dele, vurdere og diskutere hvordan deres skisser kan inngå i utvikling av ferdig pedagogisk mappe som kan brukes i opprykkssøknadene.

  I gjennomføring av andre og tredje møte deles dere inn i skrivegrupper på̊ 4-6 deltagere. Skrivegruppene vil i stor grad være deltagerstyrt, men kan også̊ få innspill fra veileder.

  Vurdering

  • Tilbakemelding på presentasjon av mellomarbeid i skrivegrupper.
  • Sluttvurdering baseres på deltagernes skisse som ramme for ferdigstilling av pedagogisk mappe som kan brukes i opprykkssøknad.

  Relevant litteratur:

  Marit Allern, Mari Wolff Skaalvik, & Anita Iversen. (2018). Å skrive for og om
  undervisning og utdanning. Uniped (Lillehammer), (4), 441-451.
  Marit Allern. (2011). Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) i Norge: Pedagogiske
  mapper som bidrag til pedagogisk diskurs. Uniped (Lillehammer), 34, 20-29.
  Cranton, Patricia, & Carusetta, Ellen. (2002). Reflecting on teaching: The influence of
  context. The International Journal for Academic Development, 7(2), 167-176.
  Dewey, J. (1897). “My Pedagogic Creed”. School Journal vol. 54 (January 1897), pp.
  77-80.
  Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2000). Skrive for å lære: skriving i høyere
  utdanning. Oslo: Abstrakt forlag.
  Kine Dørum, Mariann Solberg, & Ragnhild Sandvoll. (2017). Vitenskapelig ansattes
  refleksjoner om utvikling av egen undervisning. Uniped (Lillehammer), 40(4), 284-298.
  Kvernbekk, Tone, & Jarning, Harald. (2019). Mapping: Coming to grips with educational
  landscapes. European Educational Research Journal EERJ, 18(5), 559-575.
  Lee, Alison, & Boud, David. (2003). Writing Groups, Change and Academic Identity:
  Research development as local practice. Studies in Higher Education (Dorchester-onThames), 28(2), 187-200.
  Schön, D. (1983/2001). Den reflekterende praktiker – Hvordan professionelle tænker når
  de arbejder. Århus: Klim Forlag.
  Taylor, C. (2011). Autentisitetens etikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag
  Wittek, Line, & Kvernbekk, Tone. (2011). On the Problems of Asking for a Definition of
  Quality in Education. Scandinavian Journal of Educational Research, 55(6), 671-684.