Hopp til innhald

Studieplan - Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag

Hausten 2019

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag (PPU-A) er en kort og intensiv lærerutdanning som bygger på studentens allerede gjennomførte fagstudium.

Studenten skal utvikle både praktisk og teoretisk kunnskap om og forståelse for en lærers løpende pedagogiske valg og didaktiske handlingsrom. Dette skal studenten videre kunne gjøre aktivt bruk av som profesjonell lærer i møte med kompleksiteten i skolehverdagen.

Læringsutbytte

Studieprogrammet følger de læringsutbyttebeskrivelser som til enhver tid er gjeldende gjennom utdanningens forskrift til rammeplan og de nasjonale retningslinjene.

 

Nærmere beskrivelse av progresjon og organisering av læringsutbyttebeskrivelsene er spesifisert i emneplanene.

Innhald

Deltidsstudiet er samlingsbasert, mens heltidsstudiet foregår ved Campus Sogndal. Campus Stord og Campus Sogndal har PPU-A deltid.

 

Studieprogrammet er rammet inn av et kunnskapssyn der profesjonskompetanse er definert som en konstruksjon av flere ulike kunnskapsformer. Studiet er bygget opp for å støtte studentens helhetlige kompetanseutvikling. Studiet består av 30 stp pedagogikk og 30 stp fagdidaktikk. Disse er fordelt likt i følgende emner:

  • Ledelse av læreprosesser - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv (30 stp)
  • Praksis 1
  • Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv (30stp)
  • Praksis 2

 

Studiet skal knytte teori og praksis sammen til et helhetlig og integrert studium og gi fremtidig faglærere nødvendig startkompetanse. Gjennom å ha en forskende tilnærming til lærestoffet vil studentene kunne tilegne seg det som er nødvendig for å oppnå en slik profesjonsfaglig kompetanse.

Deltidsstudiet er organisert som en fleksibel, samlingsbasert og nettstøttet utdanning. For å kunne avlegge eksamen må studenten ha minimum 80% frammøte i begge de teoretiske emnene. Lørdagsundervisning kan forekomme. Avhengig av antall søkere kan deler av den fagdidaktiske undervisningen foregå på et annet studiested enn der studenten er tatt opp.

Nærmere presisering av tidspunkt for samlinger, arbeidskrav, praksis m.m. gis i emneplan og studieheftet fra det enkelte studiested. Samlet sett må studenten regne med at studiet vil kreve omkring 1800 arbeidstimer.

Praksis

Praksis består av 60 (30 + 30) hele dager og skal integrere de teoretiske emnene i studiet. På den måten kan de pedagogiske, fagdidaktiske og faglige elementene gjensidig utfylle hverandre i kvalifiseringen til læreryrket.

Praksisopplæringen består av alle de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidshverdag og er beskrevet i emneplan for praksis. Praksis skal være veiledet og studentene vil få praksisbesøk der både praksisveileder, lærer fra studiested og studenten selv deltar.
50 % av praksis kan foregå ved egen arbeidsplass.

Arbeidsformer

Studiet gjør bruk av en rekke varierte og studentaktive arbeidsformer. Hvilke arbeidsformer som blir tatt i bruk er til enhver tid avhengig av tema det arbeides med. Nærmere spesifisering er gjort i emneplanene og årsplanen.

Vurderingsformer

Kompetansen vil bli vurdert både gjennom skriftlige og muntlige dokumentasjonsformer. Vurderingsformer er nærmere beskrevet i emneplanene.

 

For å kunne avlegge eksamen må studenten ha utført og fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav i studiet slik dette er fastsatt i det enkelte emne og i årsplan fra studiestedet.

Internasjonalisering

Det vil være mulig å ta deler av det siste praksisemnet utenlands.